Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

M. Ed.Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Czesne 1 100 € za semestr

Czesne (1100€) za pierwszy semestr (1000€) za każdy kolejny

  • UWAGA: * Jeśli jesteś obywatelem UE, który chce studiować zgodnie z tymi samymi przepisami, co obywatel polski (za darmo, ale na podstawie rankingu ocen), musisz zaaplikować za pośrednictwem systemu SOREK. Aby przejść do SOREK, kliknij -> HERE

Opłata rekrutacyjna 20 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Przegląd

Studia II stopnia (profil praktyczny) skierowane są do osób zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia i poszerzeniem wiedzy w zakresie realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań na etapie wychowania przedszkolnego i klas I–III szkoły podstawowej. Kształcenie obejmuje zakres wiedzy dotyczącej pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym także z dzieckiem z trudnościami w rozwoju.

Struktura kierunku

Struktura kierunku
1. Współczesne nurty filozofii z elementami etyki
2. Antropologia kultury
3. Elementy logiki
4. Konteksty socjologiczne edukacji
5. Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
6. Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych
7. Współczesne problemy edukacji i wychowania
8. Pedagogika komparatystyczna
9. Pedeutologia z deontologią zawodu
10. Komunikacja i kultura języka
11. Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)
12. Wybrane problemy andragogiki
13. Wykład monograficzny
14. Metodologia badań w pedagogice
15. Seminarium magisterskie I, II
16. Język obcy I, II
17. Psychologia rozwoju dziecka
18. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
19. Projektowanie pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
20. Współczesne technologie informatyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
21. Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
22. Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu z metodyką
23. Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
24. Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych w przedszkolu z metodyką
25. Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
26. Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu z metodyką
27. Edukacja muzyczno-ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
28. Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III z metodyką
29. Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką
30. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
31. Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu z metodyką
32. Wybrane metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
33. Elementy metodyki pracy w edukacji integracyjnej i włączającej
34. Metody i formy pracy z rodziną
35. Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy psychomotoryki, elementy pedagogiki M. Montessori, elementy pedagogiki C. Fraineta, elementy terapii SI
36. Elementy terapii logopedycznej
37. Diagnoza potencjału rozwoju dziecka na etapie przedszkola i klas I-III
38. Metodyka zajęć komputerowych
39. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
40. Nowoczesne metody wspomagania rozwoju dziecka z elementami neuroedukacji
41. Praktyka obserwacyjno-asystencka
42. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
43. Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna (dyplomowa)

Możliwości zatrudnienia

Absolwent łączy wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z rozszerzoną wiedzą o prawidłowościach rozwoju dziecka. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać ich rozwój poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Jest wyposażony w umiejętności prowadzenia ewaluacji własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, modyfikując je w zależności od osiąganych wyników. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą. Dodatkowo wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej pozwala rozwinąć umiejętności dotyczące współuczestniczenia w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz lepszego rozumienia i zaspakajania ich potrzeb edukacyjnych.
Absolwent nabywa poszerzone kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
9 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020
Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
24 lut 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
9 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020
Zaaplikuj teraz! Semestr letni 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
24 lut 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone