Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BAPedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną - niestacjonarne

Czesne 1 100 € za semestr

Czesne (1100€) za pierwszy semestr (1000€) za każdy kolejny

  • UWAGA: * Jeśli jesteś obywatelem UE, który chce studiować zgodnie z tymi samymi przepisami, co obywatel polski (za darmo, ale na podstawie rankingu ocen), musisz zaaplikować za pośrednictwem systemu SOREK. Aby przejść do SOREK, kliknij -> HERE

Opłata rekrutacyjna 20 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Przegląd

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze
usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności.


Specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną przygotowuje do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań na etapie wychowania przedszkolnego i w klasach I–III szkoły podstawowej, daje także podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie obejmuje podstawowy zakres wiedzy dotyczącej pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym także z dzieckiem z trudnościami w rozwoju.
Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wiedzą o prawidłowościach rozwoju dziecka. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój dzieci poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Potrafi prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, a także modyfikować je w zależności od osiąganych wyników. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą.

Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej pozwala rozwinąć umiejętności dotyczące współuczestniczenia w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz lepszego rozumienia i zaspakajania ich potrzeb edukacyjnych.

Struktura kierunku

Profil kształcenia: praktyczny
Wykaz przedmiotów:
• Filozofia z elementami etyki
• Psychologia ogólna
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Psychologia wychowania
• Socjologia ogólna
• Socjologia wychowania
• Pedagogika ogólna
• Ochrona własności intelektualnej
• Technologia efektywnego uczenia się
• Elementy edukacji informacyjnej
• Technologie informatyczne
• Wychowanie fizyczne
• Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
• Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
• Historia wychowania
• Teoria wychowania
• Dydaktyka ogólna
• Pedagogika specjalna
• Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
• Podstawy prawa oświatowego
• Emisja głosu
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
• Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
• Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
• Metodologia badań w pedagogice
• Proseminarium
• Seminarium dyplomowe
• Język obcy
• Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Psychologia kliniczna dziecka
• Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Wykorzystanie technologii informatycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
• Edukacja wczesnoszkolna
• Pedagogika przedszkolna
• Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
• Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną w przedszkolu
• Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu
• Edukacja muzyczno–ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
• Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III
• Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Elementy pedagogiki Marii Montessori
• Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu
• Wychowanie zdrowotne w przedszkolu
• Wyzwalanie kreatywności dziecka
• Metody terapii wspomagających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
• Metody i formy pracy z rodziną
• Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych
• Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
• Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
• Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
• Podstawy terapii SI (integracji sensorycznej)
• Projekt edukacyjny
• Elementy psychomotoryki
• Przedmioty do wyboru 1 – 4
• Praktyka obserwacyjna
• Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
• Praktyka asystencka
• Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna

Możliwości zatrudnienia

Absolwent nabywa kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na
wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
9 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Początek przyjmowania zgłoszeń
9 maj 2020
Termin końcowy zgłoszenia
1 lip 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone