Skip to content High contrast mode
Czesne 1 400 € za semestr

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Wpisowe 20 € jeden raz
Więcej informacji

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Przegląd

Absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników.

Struktura kierunku

Struktura kierunku
Pierwsze trzy semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku, po trzecim semestrze kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
• elektrotechnika i automatyka w górnictwie,
• budownictwo podziemne i ochrona powierzchni,
• eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
• geologia górnicza i poszukiwawcza,
• geologia inżynierska i geotechnika,
• górnictwo odkrywkowe,
• maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze.
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, o profilu zgodnym z ukończoną specjalnością studiowania. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w innych firmach, organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych. Są przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone