Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku wszyscy kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty:

Dla studiów licencjackich /inżynierskich

- Świadectwo ukończenia szkoły (zalegalizowane lub z wydanym apostille) uzyskane za granicą uprawniające do studiowania na wszystkich typach uniwersytetów w kraju właściwych dla systemu edukacji wydającego certyfikat. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Kandydat powinien również złożyć oświadczenie, że jego świadectwo ukończenia szkoły pozwala mu podjąć studia pierwszego stopnia w kraju, w którym zostało wydane - jeśli takie oświadczenie nie jest zapisane na świadectwie.

- Jeden z dokumentów potwierdzających kompetencje w języku angielskim wymienione TUTAJ  (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).


Dla studiów magisterskich:

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli dotyczy) lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, który pozwala na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany. Dyplom powinien zostać zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

- Kandydat powinien również złożyć oświadczenie, że jego dyplom pozwala mu podjąć studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany - jeżeli takie oświadczenie nie jest jeszcze zapisane na dyplomie.

- Dokument potwierdzający kompetencje w języku angielskim (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).


Po przyjeździe do Polski

Student musi złożyć wszystkie zalegalizowane dokumenty w biurze przyjęć, a także ważną wizę i ubezpieczenie zdrowotne.