Certyfikaty językowe

Cudzoziemcy podejmujący studia na Politechnice Śląskiej prowadzone w języku polskim, powinni:

  1. ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub
  3. uzyskać potwierdzenie Politechniki Śląskiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie takie odbywa się w Podstawowej Jednostce Organizacyjnej, do której cudzoziemiec aplikuje.