Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku wszyscy kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty:

Dla studiów licencjackich /inżynierskich

- Świadectwo ukończenia szkoły (zalegalizowane lub z wydanym apostille) uzyskane za granicą uprawniające do studiowania na wszystkich typach uniwersytetów w kraju właściwych dla systemu edukacji wydającego certyfikat. Dokument powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub język polski przez certyfikowanego tłumacza.

- Kandydat powinien również przedstawić zaświadczenie, że jego świadectwo ukończenia szkoły pozwala mu podjąć studia pierwszego stopnia w kraju, w którym zostało wydane - jeśli takie oświadczenie nie jest zapisane na świadectwie. Dokument taki może wydać np. Ministerstwo edukacji w twoim kraju. Brak tego dokumentu może skutkować odrzuceniem aplikacji!

- Jeden z dokumentów potwierdzających kompetencje w języku angielskim wymienione TUTAJ    (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).

Dla studiów magisterskich:

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem, jeśli dotyczy) lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, który pozwala na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany. Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język angielski lub język polski przez certyfikowanego tłumacza. 

- Kandydat powinien również złożyć oświadczenie, że jego dyplom pozwala mu podjąć studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany - jeżeli takie oświadczenie nie jest jeszcze zapisane na dyplomie. Dokument taki może wydać np. Ministerstwo edukacji w twoim kraju. Brak tego dokumentu może skutkować odrzuceniem aplikacji!

- Dokument potwierdzający kompetencje w języku angielskim (dla studiów w języku angielskim) lub dokument potwierdzający kompetencje w języku polskim (dla studiów w języku polskim);

- Dokument potwierdzający tożsamość kandydata;

- Zdjęcie (format 45x35mm, w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, bez żadnej biżuterii, z głową bez ciemnych okularów, z równym oświetleniem na twarzy).

Po przyjeździe do Polski

Student musi złożyć wszystkie zalegalizowane dokumenty w biurze przyjęć, a także ważną wizę i ubezpieczenie zdrowotne.     


AKCEPTUJEMY WYŁĄCZNIE KOLOROWE SKANY ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW. KOPIE, NAWET POTWIERDZONE NOTARIALNIE NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE.