Nabór dodatkowy (Additional Intake)

Ogłasza się nabór dodatkowy, poza limitem miejsc w rekrutacji 2021/22, na jedno stanowisko

doktoranta we Wspólnej Szkole Doktorskiej, w dyscyplinie „Nauki chemiczne”, do następującego

tematu projektu doktorskiego:

Call for additional recruitment for one doctoral student position at the Joint Doctoral School, within the scientific discipline “Chemical sciences”, for the following topic of the doctoral project:

„Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych”

„New spin concentration standards for Electron Paramagnetic Spectroscopy based on doped

π conjugated polymers”

Promotor/ Supervisor: dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. Pol. Śl.

(wojciech.domagala@polsl.pl)

Aplikacje należy składać w postaci elektronicznej przez system rekrutacyjny https://apply.polsl.pl w

terminie od 3.02.2022 do 15.03.2022. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 21.03.2022 do 25.03.2022. Zasady rekrutacji określone są w zakładce „Kryteria przyjęć”

Applications should be submitted in electronic form via the recruitment system https://apply.polsl.pl

from February 3, 2022 to March 15, 2022. Interviews with candidates will take place from March 21,

2022 to March 25, 2022. The recruitment rules are specified at the "Admission criteria" web page.

Kandydaci składają dokumenty w postaci elektronicznej, zgodnie z wykazem zamieszczonym w

zakładce „Wymagane dokumenty”.

Candidates submit documents in electronic form, in accordance with the list at the "Required

documents" web page.