Kryteria przyjęć

Zasady rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 jest prowadzona w dyscyplinach:

• architektura i urbanistyka,

• automatyka, elektronika i elektrotechnika,

• informatyka techniczna i telekomunikacja,

• inżynieria biomedyczna,

• inżynieria chemiczna,

• inżynieria lądowa i transport,

• inżynieria materiałowa,

• inżynieria mechaniczna,

• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

• nauki chemiczne,

• nauki o zarządzaniu i jakości

• nauki medyczne

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

1. na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,

2. na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną poprzez system DreamApply.

Kandydaci składają wymagane dokumenty w Sekretariacie Szkoły Doktorów w terminie określonym w harmonogramie. Centralna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli komplet dokumentów.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje na podstawie wyników postępowania konkursowego w ramach liczby miejsc w szkole doktorskiej. Lista rankingowa jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, przyznanych zgodnie z szczegółowymi zasadami i trybem oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej. Kandydaci są kwalifikowani w zależności od miejsca na liście rankingowej do wysokości liczby miejsc oraz po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu badawczego. Centralna komisja rekrutacyjna określa obowiązującą w trakcie całej rekrutacji minimalną liczbę punktów, jaką muszą uzyskać kandydaci. Ustalona liczba punktów obowiązuje w ramach wszystkich naborów w tej rekrutacji.

Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Szczegółowe zasady i tryb oceniania kandydatów do szkoły doktorskiej

1. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez kandydata liczba punktów wynosi 100.

2. Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana:

1) w przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku polskim lub, na wniosek kandydata, w języku angielskim,

2) w przypadku gdy kandydat nie złoży dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w języku angielskim.

3. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:

1) prezentacji multimedialnej kandydata, trwającej nie dłużej niż 15 minut, obejmującej przedstawienie:

a) sylwetki kandydata,

b) dotychczasowych wyników pracy naukowej (w tym zakresu pracy magisterskiej),

c) zainteresowania kandydata wybraną tematyką badawczą

d) motywacji kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,

2) pytań zadawanych przez zespół rekrutacyjny dotyczących w szczególności treści przedstawionej przez kandydata prezentacji oraz mających na celu sprawdzenie przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym.

4. Liczba pytań zadanych przez wybranego przez kandydata promotora nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby pytań zadanych przez zespół rekrutacyjny.

5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oceniana jest w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. W przypadku gdy kandydat złoży dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydatowi przyznaje się maksymalną liczbę punktów z tytułu znajomości języka angielskiego.

6. W zakresie osiągnięć naukowych oceniane są wyłącznie osiągnięcia z okresu 5 lat poprzedzających rekrutację do szkoły doktorskiej.

7. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia naukowe w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska.

8. Przy ocenie osiągnięć naukowych kandydata uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:

a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:

– rodzaj i formę,

– procentowy wkład autorski,

– liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy,

– innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,

b) projektu badawczego:

– pełnioną rolę,

– okres uczestnictwa,

– liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,

– prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju nauki,

c) konferencji naukowej:

– zasięg,

– liczbę uczestników,

– liczbę reprezentowanych instytucji,

– liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

– innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

– status organizatora,

d) konkursu:

– zasięg,

– uzyskane miejsce,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe,

– liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,

– status organizatora,

e) zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie – liczbę tych zastosowań,

f) udziału w działalności koła lub organizacji naukowej:

– pełnioną rolę,

– okres uczestnictwa,

– udział w konkursach,

– innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy działalność koła lub organizacji naukowej.

9. Osiągnięcia naukowe kandydata są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

1) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, elSBN, ISSN, elSSN lub DOI,

2) oświadczeń pierwszego autora lub autora korespondencyjnego monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim kandydata w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,

3) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez kandydata w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,

4) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich instytucji,

5) oświadczenia kandydata o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,

6) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie,

7) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale kandydata

w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej,

8) potwierdzenia złożenia zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,

9) potwierdzenia otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

10. Maksymalną liczbę punktów, które może uzyskać kandydat w ramach poszczególnych elementów oceny, określa tabela.

I Rozmowa

kwalifikacyjna, w tym: 60

1 Prezentacja multimedialna kandydata 10

2 Zainteresowanie kandydata wybraną tematyką badawczą oraz motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,

na podstawie oceny wybranego przez kandydata promotora 10

3 Przygotowanie merytoryczne do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w wybranym obszarze tematycznym 30

4 Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 10

II Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata, w tym: 40

1 Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej bądź artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 20

2 Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej 2

3 Udział w projekcie badawczym 5

4 Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego bądź znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę lub wyróżnienie zespołowe w konkursie o zasięgu ogólnopolskim albo międzynarodowym 7

5 Zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie 5

6 Otrzymane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 40

7 Udział w działalności koła naukowego kół i organizacji naukowych 1