Doktorat wdrożeniowy - wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty (składane w postaci elektronicznej w systemie rekrutacyjnym)

1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (ankieta wypełniana w systemie rekrutacyjnym). 

2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów mgr z suplementem.

4. Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie)*.

5. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem .

6. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata.

7. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem .

8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe, zgodnie ze wzorem 

10. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem .

11. Zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot współpracujący w ramach programu, wraz ze zgodą podmiotu na kształcenie doktoranta w szkole doktorskiej oraz zapewnieniem zatrudnienia przez cały czas trwania kształcenia w szkole doktorskiej i zapewnieniem doktorantowi opiekuna pomocniczego, lub list intencyjny podmiotu współpracującego w ramach programu, złożony do wniosku aplikacyjnego.

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

* Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

• kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo

• kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.