Skip to content High contrast mode

1. Ankieta osobowa 

2. Aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej)

3. Poświadczona przez komisję rekrutacyjną kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

4.Zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot współpracujący w ramach programu, wraz ze zgodą podmiotu na kształcenie doktoranta w szkole doktorskiej w ramach programu oraz zapewnieniem zatrudnienia przez cały czas trwania kształcenia w szkole doktorskiej i zapewnieniem doktorantowi opiekuna pomocniczego, zgodnie ze wzorem  .

5. Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie) [A]

6. Opis tematu w ramach planowanej działalności naukowej zawierający informacje o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej oraz związku z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą do szkoły doktorskiej w ramach programu.

7. Harmonogram realizacji działalności naukowej.

8. List motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata

9. Oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zgodnie ze wzorem  

10. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata – publikacje naukowe, wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej, udział w projektach badawczych, działalność w kołach i organizacjach naukowych, uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia, uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

11.Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe, zgodnie ze wzorem  .

12. Oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie ze wzorem  .

[R]Dokument dostępny w systemie DreamApply od momentu rejestracji

[A]Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

• poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo

• poświadczoną przez komisję rekrutacyjną kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.

Fotografia kandydata

Powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji   dostępne są praktyczne wskazówki jak powinno wyglądać zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wraz z przykładami prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć.

UWAGA: Przesłanie przez kandydata nieprawidłowego zdjęcia może skutkować odrzuceniem jego dokumentów przez komisję rekrutacyjną lub brakiem możliwości wydruku legitymacji doktoranckiej.

Przesyłanie zdjęcia w postaci elektronicznej

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do systemu DreamApply. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) będą mieli możliwość wgrania (upload) własnego zdjęcia w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif), jednak zalecany format to JPEG. Minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty, dlatego zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj  .

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe

Kandydat jest obowiązany dostarczyć oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe. Prosimy o zapoznanie się z wykazem czynników szkodliwych.

Kandydat powinien skorzystać ze wzoru oświadczenia  , które po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.