Jak aplikować

Jak aplikować do Wspólnej Szkoły Doktorskiej 

Wybór doktorantów do Wspólnej Szkoły Doktoranckiej obejmuje egzamin konkursowy.

Wymagania wstępne

Zaproszenie do przyjęcia na studia jest otwarte dla studentów w każdym wieku i narodowości, którzy uzyskali dyplom drugiego stopnia (poziom magisterski). Kwalifikacje międzynarodowe będą oceniane przez komisję egzaminacyjną podczas procedury selekcji i oceny i będą uznawane za równoważne (lub nie) do polskiego dyplomu drugiego stopnia - stopnia magistra.

Równoważność międzynarodowych kwalifikacji

Zanim Twoje podanie zostanie ocenione pod kątem przyjęcia, twoje międzynarodowe kwalifikacje muszą zostać uznane za równoważne polskiemu dyplomowi. Jeśli wynik oceny jest pozytywny, wniosek zostanie oceniony pod kątem przyjęcia na studia. Wyniki tej oceny zostaną przesłane e-mailem

Wytyczne dotyczące aplikacji on-line

1. Musisz przesłać swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową https://apply.polsl.pl/.

2. Zanim zaczniesz, przeczytaj uważnie, jakie dokumenty będziesz musiał załadować (sekcja „Wymagane dokumenty”).

3. Jeśli składasz wniosek po raz pierwszy, musisz zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym: utwórz konto kandydata za pomocą przycisku „Stwórz konto”.

4. Zaloguj się, podając swój tajny kod.

5. Znajdź interesujący temat badawczy i przeprowadź procedurę rejestracji on-line.

6. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku kwalifikacji międzynarodowych: należy przesłać elektroniczne /zeskanowane kolorowe kopie oryginalnej (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) dokumentacji: Inżynierskie i magisterskie, oraz wszelkie inne dokumenty, takie jak suplement do dyplomu.

7. W kwestii opłaty rekrutacyjnej - patrz komunikat na dole strony.

8. Skontaktuj się z wybranym promotorem, aby omówić szczegóły pracy doktorskiej i uzyskać oświadczenie o podjęciu nadzoru naukowego nad rozprawą doktorską.

9. Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne z aplikacją, skontaktuj się z Admission Office e-mailem study@polsl.pl.


REFERENCJE NIE SĄ POLEM OBOWIĄZKOWYM.

WSPÓLNA SZKOŁA DOKTORSKA NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ. W CELU ROZWIĄZANIA TEGO ZADANIA W SYSTEMIE NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ "WITHOUT PAYMENT - JOINT DOCTORAL SCHOOL" ("BEZ OPŁATY - WSPÓLNA SZKOŁA DOKTORSKA"). PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ KOMUNIKATEM "WYMAGANA DALSZA CZYNNOŚĆ" ORAZ OZNACZENIEM Z NUMEREM "1". TAK OZNACZONA APLIKACJA JEST POPRAWNA.