Skip to content High contrast mode

1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

1) na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,

2) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej.

2. Dokumenty wymagane od kandydata:

1) kolorowy skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,

2) ankieta osobowa wypełniona w systemie rekrutacyjnym

3) aktualna fotografia kandydata zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

4) w przypadku gdy dyplom, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

          a) kolorowy skan innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo

           b) kolorowy skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie, lista dokumentów dostępna TUTAJ

5) wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, sporządzona zgodnie z wzorem dostępnym TUTAJ,

6) list motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata,

7) oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w przypadku podjęcia kształcenia przez kandydata oraz o liczbie doktorantów, nad którymi promotor sprawuje opiekę naukową, zgodnie z wzorem określonym dostępnym TUTAJ,

8) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:

a) publikacje naukowe,

b) wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej,

c) udział w projektach badawczych,

d) działalność w kołach i organizacjach naukowych,

e) uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe,

f) uzyskane nagrody i wyróżnienia,

g) uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe,(WZÓR)

10) oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie z wzorem określonym TUTAJ.

11) Dokumenty wydane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille.

12) Kandydaci będący cudzoziemcami obowiązani są do przedstawienia dodatkowo dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z poźn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro.