Skip to content High contrast mode

1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta również osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w przypadku gdy:

1) na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata szczególnie wysokich osiągnięć naukowych w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny, w której jest prowadzona szkoła doktorska,

2) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem centralna komisja rekrutacyjna stwierdzi posiadanie przez kandydata poszerzonej wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz upowszechniania wyników działalności naukowej.

2. Dokumenty wymagane od kandydata:

1) kolorowy skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,

2) ankieta osobowa wypełniona w systemie rekrutacyjnym

3) aktualna fotografia kandydata zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych ‒ w postaci elektronicznej,

4) Dokumenty potwierdzające znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (opcjonalnie)*

5) wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, sporządzona zgodnie z wzorem dostępnym TUTAJ  ,

6) list motywacyjny przedstawiający motywację kandydata do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, w tym w zakresie przewidywanego obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej kandydata,

7) oświadczenie wybranego przez kandydata promotora o podjęciu się opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,  zgodnie z wzorem określonym dostępnym TUTAJ  

8) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:

a) publikacje naukowe,

b) wygłoszenie referatu naukowego na konferencji naukowej,

c) udział w projektach badawczych,

d) działalność w kołach i organizacjach naukowych,

e) uzyskane patenty i dokonane zgłoszenia patentowe,

f) uzyskane nagrody i wyróżnienia,

g) uzyskane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

9) oświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, w ramach którego występują czynniki szkodliwe,(WZÓR   )

10) oświadczenie o statusie kandydata w innej szkole doktorskiej, zgodnie z wzorem określonym TUTAJ   .

Wszystkie wymienione dokumenty (oprócz ankiety osobowej) muszą zostać złożone w sekretariacie Szkoły Doktorów, w terminie określonym w harmonogramie. Kandydaci z zagranicy składają dokumenty w postaci papierowej po przyjęciu do Szkoły.

* Jeżeli przedstawiony dyplom ukończenia studiów nie potwierdza znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, kandydat może przedstawić dodatkowo:

• kopię innego dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie albo

• kopię certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku braku tych dokumentów znajomość języka angielskiego będzie oceniona w drodze rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w tym języku.

Poświadczenia dokumentów dokonuje centralna komisja rekrutacyjna na podstawie przedstawionego do wglądu oryginału lub odpisu.