Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem rejestracji w systemie rekrutacyjnym Politechniki Śląskiej,

chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska, reprezentowana przez Rektora Politechniki Śląskiej, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Akademicka 2A.

2) administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

4) po etapie rekrutacji Pani/Pana dane osobowe:

·    w przypadku, kiedy zostanie Pani/Pan zakwalifikowana(y) na studia będą dalej przetwarzane na potrzeby kształcenia, o czym poinformujemy Panią/Pana szczegółowo ponownie w momencie przyjęcia na studia.

·    w przypadku, kiedy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana(y) na studia, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Po tym okresie zostaną usunięte z naszych baz danych.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i zmiany.

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia rekrutacji na studia, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

7) odbiorcą Pani/Pana danych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji będzie Poczta Polska S.A., w związku z koniecznością przesłania decyzji administracyjnych.

8) w razie pytań związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem study@polsl.pl