Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

M. Ed.Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną

Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia II stopnia (profil praktyczny) skierowane są do osób zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia i poszerzeniem wiedzy w zakresie realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań na etapie wychowania przedszkolnego i klas I–III szkoły podstawowej. Kształcenie obejmuje zakres wiedzy dotyczącej pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym także z dzieckiem z trudnościami w rozwoju.

Programme structure

Struktura kierunku
1. Współczesne nurty filozofii z elementami etyki
2. Antropologia kultury
3. Elementy logiki
4. Konteksty socjologiczne edukacji
5. Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
6. Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych
7. Współczesne problemy edukacji i wychowania
8. Pedagogika komparatystyczna
9. Pedeutologia z deontologią zawodu
10. Komunikacja i kultura języka
11. Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)
12. Wybrane problemy andragogiki
13. Wykład monograficzny
14. Metodologia badań w pedagogice
15. Seminarium magisterskie I, II
16. Język obcy I, II
17. Psychologia rozwoju dziecka
18. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
19. Projektowanie pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
20. Współczesne technologie informatyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
21. Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
22. Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu z metodyką
23. Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
24. Wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych w przedszkolu z metodyką
25. Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
26. Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu z metodyką
27. Edukacja muzyczno-ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
28. Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III z metodyką
29. Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką
30. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
31. Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu z metodyką
32. Wybrane metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
33. Elementy metodyki pracy w edukacji integracyjnej i włączającej
34. Metody i formy pracy z rodziną
35. Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy psychomotoryki, elementy pedagogiki M. Montessori, elementy pedagogiki C. Fraineta, elementy terapii SI
36. Elementy terapii logopedycznej
37. Diagnoza potencjału rozwoju dziecka na etapie przedszkola i klas I-III
38. Metodyka zajęć komputerowych
39. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
40. Nowoczesne metody wspomagania rozwoju dziecka z elementami neuroedukacji
41. Praktyka obserwacyjno-asystencka
42. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
43. Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna (dyplomowa)

Career opportunities

Absolwent łączy wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z rozszerzoną wiedzą o prawidłowościach rozwoju dziecka. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać ich rozwój poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Jest wyposażony w umiejętności prowadzenia ewaluacji własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, modyfikując je w zależności od osiąganych wyników. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą. Dodatkowo wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej pozwala rozwinąć umiejętności dotyczące współuczestniczenia w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz lepszego rozumienia i zaspakajania ich potrzeb edukacyjnych.
Absolwent nabywa poszerzone kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States