Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BAPedagogika - pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - niestacjonarne

Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze
usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

Specjalność Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) adresowana jest do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę (zakres podstawowy) dotyczącą etiologii, patomechanizmów, objawów zaburzeń utrudniających osobie z niepełnosprawnością intelektualną prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w otwartym środowisku.

W ramach tej specjalności student zdobędzie umiejętności potrzebne do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, pozna możliwości monitorowania przebiegu terapii prowadzonej w oparciu o najnowsze metody dydaktyczne i terapeutyczne, zostanie wyposażony w umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w dydaktyce i terapii.

Programme structure

Profil kształcenia: praktyczny
Wykaz przedmiotów:
• Filozofia z elementami etyki
• Psychologia ogólna
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Psychologia wychowania
• Socjologia ogólna
• Socjologia wychowania
• Pedagogika ogólna
• Ochrona własności intelektualnej
• Technologia efektywnego uczenia się
• Elementy edukacji informacyjnej
• Technologie informatyczne
• Wychowanie fizyczne
• Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
• Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
• Historia wychowania
• Teoria wychowania
• Dydaktyka ogólna
• Pedagogika specjalna
• Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
• Podstawy prawa oświatowego
• Emisja głosu
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
• Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
• Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
• Metodologia badań w pedagogice
• Proseminarium
• Seminarium dyplomowe
• Język obcy
• Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
• Psychologia kliniczna z elementami neurologii
• Metody i formy pracy z rodziną
• Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
• Wybrane metody terapii wspomagających
• Metodyka pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
• Procedury konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
• Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Andragogika specjalna
• Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej
• Podstawy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
• Metodyka wychowania i nauczania zintegrowanego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
• Rewalidacja indywidualna
• Projekt edukacyjny w pedagogice rewalidacyjnej
• Elementy metodyki wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
• Media w edukacji osób niepełnosprawnych
• Metodyka nauczania i wychowania dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
• Sieci komputerowe
• Programowanie
• Bazy danych
• Systemy operacyjne
• Metodyka nauczania informatyki w kształceniu specjalnym
• Technologie internetowe
• Grafika komputerowa
• Multimedia
• Projektowanie witryn internetowych
• Przedmioty do wyboru 1 – 4
• Praktyka obserwacyjna
• Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
• Praktyka asystencka
• Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna

Career opportunities

Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego oraz nauczyciela informatyki i zajęć komputerowych w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach i placówkach o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na
wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States