Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BAPedagogika - Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze
usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

Specjalność Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia), umożliwia zapoznanie się z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy w zespołach wczesnego wspomagania w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, posiada również umiejętności do prowadzenia zajęć terapeutycznych w placówkach edukacyjnych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Programme structure

Profil kształcenia: praktyczny
Wykaz przedmiotów:
• Filozofia z elementami etyki
• Psychologia ogólna
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Psychologia wychowania
• Socjologia ogólna
• Socjologia wychowania
• Pedagogika ogólna
• Ochrona własności intelektualnej
• Technologia efektywnego uczenia się
• Elementy edukacji informacyjnej
• Technologie informatyczne
• Wychowanie fizyczne
• Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
• Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
• Historia wychowania
• Teoria wychowania
• Dydaktyka ogólna
• Pedagogika specjalna
• Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
• Podstawy prawa oświatowego
• Emisja głosu
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
• Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
• Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
• Metodologia badań w pedagogice
• Proseminarium
• Seminarium dyplomowe
• Język obcy
• Psychologia kliniczna
• Neurologia dziecięca z elementami psychiatrii
• Fizjologia i patologia noworodka
• Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
• Podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Diagnoza i terapia niemowląt i dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłów
• Diagnoza i terapia niemowląt i dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, w tym z MPD
• Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
• Podstawy logopedii
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Podstawy terapii SI
• Wybrane metody terapii wspomagających
• Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
• Gry i zabawy psychomotoryczne we wspomaganiu rozwoju dziecka
• Metodyka prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej i grupowej dzieci z niepełnosprawnością
• Metody terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• Metody terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
• Metody terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
• Metody pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym
• Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
• Projektowanie programów profilaktycznych
• Podstawy konstruowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy terapeutycznej
• Trening umiejętności wychowawczych
• Specjalistyczne wsparcie rodziny dziecka z dysfunkcjami
• Projekt edukacyjny w terapii pedagogicznej
• Ustawodawstwo społeczne na rzecz dziecka i rodziny
• Przedmioty do wyboru 1 – 4
• Praktyka obserwacyjna
• Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
• Praktyka asystencka
• Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna

Career opportunities

Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na
wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States