Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,400.00 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę ogólną w zakresie nauk matematyczno-technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Bez problemu rozwiązują problemy inżynierskie, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej i kierują podległymi pracownikami.
Kandydat na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia powinien posiadać kwalifikacje I stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności powinien:
• posiadać uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki oraz inżynierii ogólnej umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,
• posiadać uporządkowaną wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery ziemi,
• posiadać uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów eksploatacji podziemnej węgla kamiennego,
• orientować się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z kierunku górnictwo i geologia,
• potrafić przygotować i opracować dokumentację oraz przedstawić krótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i geologii,
• mieć przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,
• mieć świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
• posiadać udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Programme structure

Kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
• elektrotechnika i automatyka w górnictwie,
• budownictwo podziemne i ochrona powierzchni,
• eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
• geologia górnicza i poszukiwawcza,
• geologia inżynierska i geotechnika,
• górnictwo odkrywkowe,
• maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze,
• informatyka i zarządzanie w górnictwie.
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Career opportunities

Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki o profilu zgodnym z ukończoną specjalnością studiowania. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w innych firmach, organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

Apply now! Spring semester 2019/20
Application start
Nov 5, 2019
Application deadline
Jan 20, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Feb 25, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States