Skip to content High contrast mode

BAPedagogika - pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Tuition fee €1,100.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time

or 85.00 PLN

More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, placówkach edukacji specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lub uczniów z wadą słuchu i niesłyszących, w ośrodkach wczesnego wspomagania, a także ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Programme structure

1. Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowych ze źródeł elektronicznych)
2. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
3. Andragogika specjalna
4. Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
5. Bazy danych
6. Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
7. Diagnoza psychopedagogiczna
8. Dydaktyka ogólna
9. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
10. Elementy edukacji informacyjnej
11. Elementy wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
12. Emisja głosu
13. Filozofia z elementami etyki
14. Grafika komputerowa
15. Historia wychowania
16. Język obcy
17. Media w edukacji osób niepełnosprawnych
18. Metodologia badań w pedagogice
19. Metody i formy pracy z rodziną
20. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
21. Metodyka nauczania informatyki w kształceniu specjalnym
22. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
23. Metodyka pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
24. Metodyka wychowania i nauczania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
25. Multimedia
26. Ochrona własności intelektualnej
27. Pedagogika dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
28. Pedagogika ogólna
29. Pedagogika specjalna
30. Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej
31. Podstawy prawa oświatowego
32. Podstawy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
33. Procedury konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
34. Programowanie
35. Projekt edukacyjny w pedagogice rewalidacyjnej
36. Projektowanie witryn internetowych
37. Proseminarium
38. Przedmiot do wyb. 1
39. Przedmiot do wyb. 2
40. Przedmiot do wyb. 3
41. Przedmiot do wyb. 4
42. Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
43. Psychologia kliniczna z elementami neurologii
44. Psychologia ogólna
45. Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
46. Psychologia rozwojowa i osobowości
47. Psychologia wychowania
48. Rewalidacja indywidualna
49. Seminarium dyplomowe
50. Sieci komputerowe
51. Socjologia ogólna
52. Socjologia wychowania
53. Systemy operacyjne
54. Technologia efektywnego uczenia się
55. Technologie informatyczne
56. Technologie internetowe
57. Teoria wychowania
58. Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
59. Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
60. Wybrane metody terapii wspomagających
61. Wychowanie fizyczne

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Jul 15, 2017 23:59 (GMT)
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States