Skip to content High contrast mode

PhDTransport (Budowa i eksploatacja maszyn)

Tuition fee €1,600.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/Witamy.aspx  

Overview

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
a) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
b) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki,
c) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
d) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

Programme structure

Specjalność:
Budowa i eksploatacja maszyn

Główne przedmioty specjalności:

Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej,
Wybrane zagadnienia z fizyki,
Statystyka i analiza danych,
Technologie informacyjne,
Techniczny język angielski,
Modelowanie i symulacja w technice,
Nowoczesne materiały konstrukcyjne,
Badania środków transportu,
Seminarium naukowe,
Przedmiot w języku angielskim,
Zarządzanie badaniami naukowymi oraz projektami badawczymi
lub alternatywnie:
Metodyka badań naukowych w technice,
Wdrażanie i komercjalizacja badań naukowych
lub alternatywnie:
Odpowiedzialność społeczna prowadzenia badań naukowych,
Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych,
lub alternatywnie:
Podstawy metodyczne prowadzenia zajęć dydaktycznych,
Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
lub alternatywnie:
Techniki i mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia.

Career opportunities

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym oraz do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 9, 2019
Application deadline
Jul 1, 2019 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States