Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BAPedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną - niestacjonarne

Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze
usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności.


Specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną przygotowuje do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań na etapie wychowania przedszkolnego i w klasach I–III szkoły podstawowej, daje także podstawową wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie obejmuje podstawowy zakres wiedzy dotyczącej pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym także z dzieckiem z trudnościami w rozwoju.
Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wiedzą o prawidłowościach rozwoju dziecka. Ponadto nabywa umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowania pracy do jego potrzeb. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, również w języku obcym, dzięki czemu może systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Potrafi organizować pracę dzieci w ramach prowadzonych zajęć, rozbudzać ich zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój dzieci poprzez optymalny dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych, badać i oceniać ich osiągnięcia, a także indywidualizować proces dydaktyczno-wychowawczy. Potrafi prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych, a także modyfikować je w zależności od osiąganych wyników. Jest dla dzieci mentorem w procesie uczenia się i pracy nad sobą.

Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej pozwala rozwinąć umiejętności dotyczące współuczestniczenia w przeprowadzaniu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju oraz lepszego rozumienia i zaspakajania ich potrzeb edukacyjnych.

Programme structure

Profil kształcenia: praktyczny
Wykaz przedmiotów:
• Filozofia z elementami etyki
• Psychologia ogólna
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Psychologia wychowania
• Socjologia ogólna
• Socjologia wychowania
• Pedagogika ogólna
• Ochrona własności intelektualnej
• Technologia efektywnego uczenia się
• Elementy edukacji informacyjnej
• Technologie informatyczne
• Wychowanie fizyczne
• Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
• Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
• Historia wychowania
• Teoria wychowania
• Dydaktyka ogólna
• Pedagogika specjalna
• Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
• Podstawy prawa oświatowego
• Emisja głosu
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
• Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
• Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
• Metodologia badań w pedagogice
• Proseminarium
• Seminarium dyplomowe
• Język obcy
• Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Psychologia kliniczna dziecka
• Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Wykorzystanie technologii informatycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
• Edukacja wczesnoszkolna
• Pedagogika przedszkolna
• Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
• Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną w przedszkolu
• Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu
• Edukacja muzyczno–ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
• Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III
• Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Elementy pedagogiki Marii Montessori
• Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu
• Wychowanie zdrowotne w przedszkolu
• Wyzwalanie kreatywności dziecka
• Metody terapii wspomagających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
• Metody i formy pracy z rodziną
• Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych
• Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
• Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
• Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
• Podstawy terapii SI (integracji sensorycznej)
• Projekt edukacyjny
• Elementy psychomotoryki
• Przedmioty do wyboru 1 – 4
• Praktyka obserwacyjna
• Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
• Praktyka asystencka
• Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna

Career opportunities

Absolwent nabywa kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na
wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States