Skip to content High contrast mode

BAPedagogika (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną)

Tuition fee €1,100.00 per semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time

or 85.00 PLN

More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, placówkach edukacji specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lub uczniów z wadą słuchu i niesłyszących, w ośrodkach wczesnego wspomagania, a także ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Programme structure

1. Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
2. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
3. Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
4. Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
5. Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
6. Diagnoza psychopedagogiczna
7. Dydaktyka ogólna
8. Edukacja matematyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
9. Edukacja muzyczno–ruchowa z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
10. Edukacja polonistyczna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
11. Edukacja przyrodnicza z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
12. Edukacja wczesnoszkolna
13. Elementy edukacji informacyjnej
14. Elementy pedagogiki M. Montessori
15. Elementy psychomotoryki
16. Emisja głosu
17. Filozofia z elementami etyki
18. Historia wychowania
19. Język obcy
20. Metodologia badań w pedagogice
21. Metody i formy pracy z rodziną
22. Metody terapii wspomagających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
23. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
24. Metodyka pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
25. Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
26. Ochrona własności intelektualnej
27. Pedagogika ogólna
28. Pedagogika przedszkolna
29. Pedagogika specjalna
30. Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
31. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
32. Podstawy prawa oświatowego
33. Podstawy terapii SI (integracji sensorycznej)
34. Projekt edukacyjny
35. Proseminarium
36. Przedmiot do wyb. 1
37. Przedmiot do wyb. 2
38. Przedmiot do wyb. 3
39. Przedmiot do wyb. 4
40. Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
41. Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
42. Psychologia kliniczna dziecka
43. Psychologia ogólna
44. Psychologia rozwojowa i osobowości
45. Psychologia wychowania
46. Seminarium dyplomowe
47. Socjologia ogólna
48. Socjologia wychowania
49. Technologia efektywnego uczenia się
50. Technologie informatyczne
51. Teoria wychowania
52. Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
53. Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją matematyczną w przedszkolu
54. Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
55. Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu
56. Wychowanie fizyczne
57. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
58. Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych
59. Wychowanie literacko-językowe w przedszkolu
60. Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i w klasach I-III
61. Wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu
62. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu
63. Wykorzystanie technologii informatycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
64. Wyzwalanie kreatywności dziecka
65. Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Jul 15, 2017 23:59 (GMT)
Studies commence
Oct 1, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States