Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,100.00 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20.00 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Studia na tym kierunku dostarczają specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń energetycznych, analizy ryzyka, bezpieczeństwa pracy, ergonomii, zapobiegania wypadkom i awariom w przemyśle, redukcji oddziaływania na środowisko. Umiejętności w zakresie projektowania i monitorowania warunków pracy oraz podejmowania działań zapobiegających i ograniczających wypadki, choroby zawodowe, awarie przemysłowe i skażenie środowiska.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Matematyka
Fizyka
Chemia
Technologie informacyjne
Informatyka
Grafika inżynierska
Mechanika
Wytrzymałość materiałów

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Ryzyko i metody jego analizy
Podstawy prawa krajowego i międzynarodowego
Nauka o materiałach
Jakość i niezawodność systemów
Psychologia i socjologia
Zagrożenia i ich skutki
Konstrukcja maszyn
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Podstawy fizjologii
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Środki bezpieczeństwa i ochrony
Podstawy techniki cieplnej
Podstawy elektrotechniki
Monitorowanie zagrożeń
Mechatronika
Mechanika płynów

*PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE *

Podstawy ogrzewnictwa i wentylacji
Procesy zniszczenia i zużycia
Podstawy automatyki
Badania materiałów
Higiena pracy
Podstawy metrologii
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Wybrane zagadnienia z ergonomii
CAD
Zagrożenia chemiczne
Przepływ ciepła i zagrożenia cieplne
Zagrożenia fizyczne
Warunki techniczne UDT
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Zagrożenia biologiczne
Techniczne metody zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy
Metodyka pracy służb BHP
Pierwsza pomoc medyczna
Ratownictwo
Wybrane zagadnienia z inżynierii bezpieczeństwa

Career opportunities

Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa znajdą zatrudnienie w nadzorze nad warunkami pracy i środowiska pracy oraz mogą pełnić funkcję inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów, a także głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach administracji publicznej, w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w laboratoriach specjalistycznych zajmujących się pomiarami czynników szkodliwych w przedsiębiorstwach.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 9, 2019
Application deadline
Jul 1, 2019 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States