Skip to content High contrast mode

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

SILESIAN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY
REGULAMIN STUDIÓW

STUDIES REGULATIONS


GLIWICE 2017

SPIS TREŚCI

CONTENTSI.    PRZEPISY OGÓLNE     3

I.    GENERAL REGULATIONS     3

II.    PODEJMOWANIE STUDIÓW    7

II.    TAKING UP STUDIES    7

III.    PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA    10

III.    RIGHTS AND DUTIES OF STUDENTS    10

IV.    ORGANIZACJA STUDIÓW    11

IV.    ORGANIZATION OF STUDIES    11

V.    ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW I SEMESTRÓW     17

V.    AWARDING COURSE AND SEMESTER CREDITS    17

VI.    PRACA DYPLOMOWA     24

VI.    DIPLOMA THESIS    24

VII.    EGZAMIN DYPLOMOWY    26

VII.    DIPLOMA EXAMINATION    26

VIII.    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA    30

VIII.    PRIZES AND DISTINCTIONS    30

IX.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA      31

IX.    LIABILITY OF STUDENTS    31

X.    PRZEPISY KOŃCOWE     31

X.    FINAL REGULATIONS    31 

I. PRZEPISY OGÓLNE

I. GENERAL REGULATIONS


§ 1

1.    Studia na Politechnice Śląskiej, zwanej także w dalszej części Uczelnią, są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

Studies at Silesian University of Technology, referred to as the University in the further part of the Regulations, are conducted on the grounds of the regulations in force, specifically:

1)    Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

The Act of 27 July 2005 – Higher Education Law (Journal of Laws of 2016, item 1842 with further amendments), later referred to as the act,

2)    Statutu Politechniki Śląskiej, zwanego dalej Statutem,

The Statute of Silesian University of Technology, later referred to as the Statute,

3)    Regulaminu studiów, zwanego dalej Regulaminem.

Studies Regulations, later referred to as the Regulations.

2.    Studia na Uczelni prowadzone są z uwzględnieniem zasad określonych w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia wdrożonego na Politechnice Śląskiej.

Studies at the University are conducted in accordance with the rules defined in the System of Education Quality adopted at Silesian University of Technology.

3.    Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych (w tym studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów.

The Regulations determine the organization and course of the first and second-cycle studies, full-time and part-time (including studies conducted by means of distant-teaching methods and techniques) and rights and duties of students connected with them.

4.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

The following terms used in the Regulations refer to:

1)    student – osobę kształcącą się na studiach wyższych,

student – a person studying at higher studies,

2)    studia stacjonarne – formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,

full-time studies – a form of higher studies in which at least a half of the educational programme is realized in the form of educational classes requiring direct participation of academic teachers and students,

3)    studia niestacjonarne – formę studiów wyższych inną niż studia stacjonarne (studia zaoczne, wieczorowe),

part-time studies – a form of higher studies different from full-time studies (extramural, evening classes),

4)    studia międzyobszarowe – studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym na Uczelni,

multi-area studies – studies which include at least two study areas and which lead to awarding a diploma in at least one field of study offered at the University,

5)    punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia,

ECTS points – points defined in the European system of accumulation and transfer of credit points as a measure of the student’s average workload necessary to achieve the assumed learning outcomes,

6)    program kształcenia – dokument przyjęty dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, obejmujący:

educational programme – a document adopted for a given field of study, level and educational profile including:

a)    opis zakładanych efektów kształcenia,

a description of the assumed learning outcomes,

b)    program studiów,

a study programme,

7)    poziom kształcenia – studia I lub II stopnia,

a level of studies – first-cycle or second-cycle studies,

8)    program studiów – opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, obejmujący w szczególności:

a study programme – a description of the process of educational learning leading to achievement of the assumed learning outcomes, including specifically:

a)    opis przedmiotów (modułów zajęć) wraz z przypisanymi punktami ECTS oraz efektami kształcenia,

description of courses (classes modules) with allocated ECTS points and learning outcomes,

b)    plan studiów,

a study schedule,

c)    sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia,

methods of verification and evaluation of the assumed learning outcomes achieved by a student,

9)    przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych w tym samym semestrze planu studiów i podlegających łącznej ocenie z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS,

a course – a set of classes under a common name, foreseen in the same semester of the study schedule and assessed by an overall grade with an allocated number of ECTS points,

10)    moduł zajęć – przedmiot lub grupa przedmiotów, również praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej itp. zajęcia, którym przyporządkowana jest liczba punktów ECTS,

classes module – a course or a set of courses, as well as a placement, preparation of a diploma thesis etc. and classes which have an allocated number of ECTS points,

11)    efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia,

learning outcomes – a scope of knowledge, skills and social competences achieved by a student during the process of educational learning,

12)    EKOS – Elektroniczny Katalog Ocen Studenta,

EKOS – the Electronic Catalogue of Student's Grades,

13)    prowadzący przedmiot (odpowiedzialny za przedmiot) – nauczyciela akademickiego upoważnionego do dokonywania wpisów dotyczących tego przedmiotu w dokumentacji przebiegu studiów (protokołach zaliczeń/EKOS),

a course tutor (responsible for a course) – an academic teacher authorised to enter information referring to the course into the documentation in the whole course of studies (credit documentation/EKOS),

14)    plan zajęć – zatwierdzony przez dziekana harmonogram realizacji zajęć w określonym semestrze roku akademickiego,

classes schedule – a timetable of classes adopted by the dean for a given semester in an academic year,

15)    rejestracja – decyzję dziekana o wpisaniu studenta na kolejny okres rozliczeniowy (semestr) studiowania,

registration – the dean’s decision on enrolling the student for a successive period (semester) of study,

16)    ukończenie studiów – złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

graduation from studies – passing a diploma examination with a positive result.

5.    Postanowienia Regulaminu dotyczące dziekana, prodziekana, rady wydziału i wydziałowego organu samorządu studenckiego odnoszą się odpowiednio do dyrektora, zastępcy dyrektora, rady i organu samorządu studenckiego innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

The provisions of Studies Regulations concerning dean, vice-dean, faculty board and faculty-level student self-government body shall also refer respectively to the head, deputy head, board and student self-government body of any institutional unit providing a degree programme other than a faculty.

6.    Czas trwania studiów określają programy studiów dla poszczególnych kierunków, poziomów, profili kształcenia i form studiów.

The duration time of studies is defined by the study programmes for individual fields, levels, educational profiles and forms of study.

7.    Studia stacjonarne są studiami nieodpłatnymi, z wyjątkiem przypadku, w którym student:

Full-time studies are free-of-charge except when a student:

1)    powtarza określone zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce,

re-attends definite classes because of insufficient learning results,

2)    uczestniczy w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku.

participates in classes not included in the study schedule, including classes supplementary to learning outcomes necessary to take up the second-cycle studies in a given field.

8.    Studia niestacjonarne są studiami odpłatnymi na zasadach określonych w uchwale Senatu

i w wysokości określonej zarządzeniem rektora.

Part-time studies are chargeable studies in accordance with the rules defined by an act of the Senate and in the amount determined by the rector's directive.

9.    Przedmiot i wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala rektor. Senat Politechniki Śląskiej określa zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z ich wnoszenia.

The subject and amount of the fee for educational services are determined by the rector. The Senate of Silesian University of Technology defines rules of charging the fees, including the course and conditions of exemption therefrom.

10.    Studentów innych uczelni realizujących część programu kształcenia na Politechnice Śląskiej obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu w zakresie ich dotyczącym.

Students from other universities completing a part of their educational programme at Silesian University of Technology are subject to the provisions of the Regulations as applicable.


§ 2

1.    Przełożonym wszystkich studentów jest rektor.

The rector is the superior of all students.

2.    Rektor sprawuje ogólny nadzór nad rekrutacją, procesem dydaktycznym i przebiegiem studiów.

The rector has a general supervision over recruitment, educational process and the course of studies.


§ 3

1.    Dziekan jest bezpośrednim przełożonym studentów na wydziale.

The dean is a direct superior of students at a faculty.

2.    Dziekan podejmuje decyzje związane z realizacją przebiegu studiów, jeśli nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów Uczelni.

The dean makes decisions connected with completing a course of studies if they are not in the competence of other bodies at the University.

3.    Dziekan podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach studenckich, a w szczególności:

The dean makes decisions in individual student cases, especially referring to:

1)    udzielenia lub nieudzielenia urlopu,

granting or refusing a leave,

2)    skreślenia z listy studentów,

striking students off from the register,

3)    wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów,

resuming studies after being struck off from the register,

4)    zmiany wydziału, kierunku, profilu kształcenia lub formy studiów,

a change of a faculty, field, educational profile or form of study,

5)    przyjęcia z innej uczelni,

admission from another university,

6)    przeniesienia na inną uczelnię.

transfer to another university.

4.    Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 1-6, wymagają formy pisemnej i powinny być skutecznie doręczone.

The decisions mentioned in section 3 positions 1-6 shall be made in a written form and delivered effectively.

5.    Od decyzji dziekana, w sprawach wymienionych w ust. 3, studentowi przysługuje odwołanie do rektora, za pośrednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

The decisions of the dean mentioned in section 3 may be appealed against to the rector, through the dean, within 14 days from the delivery of the decision.

6.    Dziekan może, na podstawie przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przekazać swoje uprawnienia prodziekanowi.

The dean has a right, on the grounds of the rules of the act – The Code of Administrative Proceedings, to grant his powers to the vice-dean.


§ 4

Dziekan podejmuje działania zmierzające do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia przez studenta niepełnosprawnego, uwzględniając stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i specjalności studiów, dostosowuje zajęcia do jego indywidualnych potrzeb przez:

The dean takes action in order to ensure equal chances of completing an educational programme by a disabled student, taking into account a degree and type of disability as well as the uniqueness of a given field and major, through adapting classes to individual requirements by:

1)    umożliwienie studentowi niepełnosprawnemu korzystania ze specjalistycznego sprzętu, który gwarantuje mu pełny udział w procesie kształcenia. Student niepełnosprawny ma możliwość bezpłatnego wypożyczenia w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych sprzętu wspomagającego proces uczenia się,

enabling a disabled student to use specialist equipment which guarantees his full participation in the process of educational learning. A disabled student may borrow free equipment aiding the learning process in the Office for the Disabled.

2)    dostosowanie formy egzaminów/zaliczeń do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności studenta. Forma dostosowania egzaminów/zaliczeń jest proponowana przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z dziekanem,

adjusting the form of examinations/credits to the needs resulting from the student's disability type. The form of adjusting examinations/credits is proposed by the Rector's Plenipotentiary for the Disabled after consultation with the dean.

3)    umożliwienie studentowi niepełnosprawnemu korzystania podczas zajęć i egzaminów

z pomocy osób trzecich, tj. tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to jest przyznawane przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek studenta zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

enabling a disabled student to use during classes and examinations help from the third party, i.e. a sign language translator and a disabled person's assistant. The support is permitted by the Vice-Rector for Students and Education on the grounds of a student's application with the approval of the Rector's Plenipotentiary for the Disabled.


§ 5

Reprezentantem studentów, uprawnionym do wyrażania stanowiska w sprawach dotyczących studentów, jest właściwy organ samorządu studenckiego.

A student self-government body represents students and is entitled to voice its opinions on students' matters.II. PODEJMOWANIE STUDIÓW

II. TAKING UP STUDIES


§ 6

1.    Zasady i warunki przyjęcia na studia określają ustawa i uchwała Senatu.

Rules and conditions of admission to the University are defined by the act and Senate's resolution.

2.    Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

A person admitted to the University receives student's rights upon matriculation and taking an oath.

3.    Osoba przyjęta na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się jest zobowiązana złożyć do dziekana wniosek o zaliczenie uznanych przedmiotów. Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu.

A person admitted to the University in the course of confirming the learning outcomes achieved outside the study system is obliged to submit an application for credits of the acknowledged subjects to the dean. Detailed rules of confirming learning outcomes achieved outside the study system are defined in a separate resolution of the Senate.

4.    Dziekan ustala, w porozumieniu z osobą, o której mowa w ust. 3, indywidualny plan studiów wyznaczając równocześnie opiekuna naukowego.

The dean establishes, with the approval of the person mentioned in section 3, an individual study schedule and at the same time appoints a tutor.

5.    Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje także z dniem przeniesienia z innej uczelni albo z momentem wznowienia studiów.

Admission as a student to the University follows also on the day of transfer from another university or at the moment of resumption of studies.

6.    Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką. Dokument ten jest wydawany odpłatnie. Wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

After matriculation a student receives a student identity card. The document is issued for a charge. The amount of the charge is resolved in separate regulations.

7.    Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Ważność legitymacji studenckiej potwierdzana jest co semestr w dziekanacie.

An identity card is a document verifying a student's status. The validity of an identity card is confirmed every semester in the dean's office.

8.    Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, jest zobowiązany zwrócić ją Uczelni.

A student who has lost a right to an identity card is obligated to return it to the University.

9.    Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej

w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć.

The conditions of payment for educational services are specified in a written contract within

30 days from the date of classes commencement.


§ 7

1.    Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia oraz odbywać studia na Politechnice Śląskiej na zasadach określonych ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Foreigners can be admitted to Silesian University of Technology on the grounds of the rules defined in the act and executive provisions to the act.

2.    Odpłatność za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

Payment for educational services for foreign students is specified in separate regulations.

3.    Kształcenie cudzoziemców może być realizowane według Indywidualnych Programów Studiów (IPS) zapewniając osiągnięcie założonych dla danego kierunku efektów kształcenia. Zasady studiowania według IPS określa rada wydziału.

Education of foreigners may be realized according to the Individual Study Programmes (ISP) assuring that the learning outcomes assumed for a given field are achieved. The study rules according to the ISP are defined by the faculty board.


§ 8

1.    Student ma prawo studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na drugim kierunku studiów, na warunkach określonych w ustawie.

A student has a right to study at the second field of study apart from his basic field according to the rules specified in the act.

2.    Student podejmuje studia na drugim kierunku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok tego kierunku studiów.

A student begins studies at the second field of study according to general recruitment rules for the first year of this field of study.


§ 9

1.    Student może przenieść się na inny kierunek studiów w ramach wydziału, na inny wydział lub

z innej uczelni, w tym z uczelni zagranicznej, na Politechnikę Śląską za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale lub na uczelni, którą opuszcza.

Students may transfer to another field of study within the faculty, to another faculty or from another university, including a foreign university, to Silesian University of Technology, after getting a consent from the dean of the admitting faculty if they fulfilled all obligations resulting from the regulations in force at the faculty or the university they are leaving.

2.    O przeniesienie może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów.

Only students who completed at least the first study semester may apply for a transfer.

3.    Przeniesienie jest możliwe przed rozpoczęciem semestru.

A transfer is possible before the beginning of a semester.

4.    Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie studenta ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie.

The dean may give a consent for a student's transfer from full-time studies to part-time studies and vice versa.

5.    Decyzję o zaliczeniu przeniesionych zajęć podejmuje dziekan jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych oraz uwzględniając efekty kształcenia dotychczas uzyskane przez studenta.

The dean of the admitting faculty makes a decision about giving credits for the transferred classes after reading the student's records of the course of completed studies and taking into account the learning outcomes achieved by the student up to that point.

6.    Student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

The admitting unit gives a student such a number of ECTS points as is assigned to learning outcomes achieved as a result of completing suitable classes and placements in this unit.

7.    Dziekan określa zakres, sposób i termin wyrównania zaległości wynikających z różnic

w programach kształcenia oraz wskazuje, od którego semestru student rozpocznie naukę po przeniesieniu.

The dean determines a scope, way and date of making up the backlog resulting from differences in educational programmes and decides at which semester a student shall begin his studies after a transfer.


§ 10

1.    Ponowne przyjęcie na studia osoby, która nie zaliczyła pierwszego semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia.

Re-admission of a person who did not complete the first semester of studies is regulated by general admission regulations.

2.    Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru z wymaganą liczbą punktów ECTS został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów. Wznowienie studiów następuje na zasadach obowiązujących w chwili podjęcia decyzji przez dziekana. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w programach kształcenia studenta wznawiającego studia.

A student who was struck off from the list of students after completing the first semester with the required number of ECTS points may apply for resuming the studies. The resumption of studies according to the regulations in force begins at the moment of making the decision by the dean. The dean determines conditions, date and way of making up the backlog resulting from differences in educational programmes of the student resuming his studies.

3.    Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów do daty rozpoczęcia semestru, na którym następuje wznowienie studiów, upłynęło więcej niż 5 lat, wznowienie studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

Resumption of studies follows according to general admission rules for the first year of studies after a period of more than five years from the date of striking a student off from the list of students to the date of the commencement of the term on which the studies are resumed.

4.    Dopuszcza się nie więcej niż 2-krotne wznowienie studiów na kierunku. Kolejne wznowienie studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

It is allowed to resume the studies in a given field no more than 2 times. Another resumption of studies follows general admission regulations for the first year of studies.


§ 11

1.    Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami, na pisemny wniosek, za zgodą dziekana właściwego wydziału, po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

Highly talented school learners may participate in classes included in the study programme in accordance with their talents, after submitting a written application, with an approval of the faculty's dean, after obtaining a recommendation from the school principal and in the case of underage learners an agreement from learners' parents or legal guardians.

2.    Uczniowie, o których mowa w ust. 1, dopuszczeni do udziału w zajęciach:

Learners mentioned in section 1, allowed to participate in classes:

1)    mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników i organów Uczelni; mogą również uczestniczyć w działalności studenckiego koła naukowego,

may use classrooms and university equipment as well as help from the University employees and organs; they may also participate in activities of a students' scientific association,

2)    zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni,

are obliged to follow regulations and rules in force at the University,

3)    zaliczają zajęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które dokumentowane są w karcie okresowych osiągnięć. Rada wydziału może ustalić indywidualny tryb zaliczenia zajęć przez uczniów.

complete classes on the grounds of rules defined by the Regulations, which are recorded in the student's card of period achievements. The faculty board may determine an individual course of completing classes by learners.

3.    W przypadku przyjęcia uczniów, o których mowa w ust. 1, na studia na Politechnice Śląskiej, prowadzący przedmiot może zwolnić z obowiązku udziału i/lub zaliczenia poprzednio zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskanych w ramach ich realizacji.

In the case of admitting learners mentioned in section 1 to Silesian University of Technology, a course tutor may release a learner from the obligation of attending or completing previously completed classes unless in the meantime there were changes in the learning outcomes achieved within their realization.III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

III. RIGHTS AND DUTIES OF STUDENTS


§ 12

Student, poza uprawnieniami wynikającymi z ustawy, ma prawo do:

In addition to the rights stemming from the act, a student has the right to:

1)    rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków, a także z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

develop his or her interests in the areas of research, culture, tourism and sports, and use teaching facilities, equipment and other resources as well as receive support from the academic staff and bodies of the University,

2)    wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i dla Uczelni bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni,

voice his or her opinions on matters relevant to students and the University, directly or through students' representatives in the collective bodies of the University,

3)    zgłaszania skarg i wniosków dotyczących studiów i spraw socjalnych.

make complaints and proposals concerning studies and social issues.


§ 13

1.    Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne z treścią ślubowania i Regulaminem studiów. Przede wszystkim student obowiązany jest do:

A student shall conduct himself or herself in accordance with the academic oath and the studies Regulations. In particular, a student shall:

1)    studiowania zgodnie z programem kształcenia,

pursue his or her studies in accordance with the educational programme,

2)    przestrzegania Kodeksu Etyki Studenta,

observe the Student Ethical Code,

3)    dbania o dobro Uczelni.

uphold the interests of the University.

2.    Student ma obowiązek stosować się do przepisów wewnętrznych Uczelni.

A student shall observe the internal regulations of the University.

3.    Student jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach dotyczących nazwiska, stanu cywilnego, adresu itp. oraz warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie pomocy materialnej lub jej wysokość.

A student shall immediately notify of the change of his or her surname, marital status or address as well as material conditions if they have influence on granting material assistance or its amount.


§ 14

1.    Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

Student's rights and duties expire on the day of completing the studies or being struck off from the students' list on the stipulation of section 2 of the paragraph.

2.    Osoba, która ukończyła studia I stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.

An individual who completed the first-cycle studies retains student's rights until the 31st October of the year in which they completed the studies, except the right to material assistance.IV. ORGANIZACJA STUDIÓW

IV. ORGANIZATION OF STUDIES


§ 15

1.    Studia są realizowane według programów kształcenia zawierających efekty kształcenia określone przez Senat oraz programy studiów, w tym plany studiów, uchwalone przez radę wydziału zgodnie z wytycznymi Senatu i po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.

Studies are realized on the basis of educational programmes including learning outcomes defined by the Senate and study programmes including study schedules established by the faculty board in accordance with the Senate's guidelines and after consultation with the faculty-level students self-government body.

2.    Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych stosuje się wspólne zasady systemu mobilności studentów MOSTECH, ERASMUS+.

Common principles of students mobility systems MOSTECH, ERASMUS+ are put into practice at all courses of full-time studies.

3.    Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Educational classes can be conducted with application of distant-teaching methods and techniques.

4.    W Uczelni obowiązuje dwustopniowy system kształcenia.

The University provides a two-cycle system of education.

5.    Uczelnia może również organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów prowadzonym w Uczelni. Szczegółowy tryb i warunki realizacji kształcenia według indywidualnych studiów międzyobszarowych określa rada programowa składająca się

z przedstawicieli podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących te studia.

The University may also organize individual multi-area studies including at least two study areas and leading to obtaining a diploma in at least one field of study conducted at the University. A detailed course and stipulations of realizing education according to individual multi-area studies are defined by the Programme Board consisting of representatives of institutional units conducting the studies.


§ 16

1.     Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego, o ile rektor nie zarządzi inaczej.

An academic year commences on 1st October and lasts until 30th September of the following calendar year unless the rector issues a different regulation.

2.     Rok akademicki obejmuje:

An academic year includes:

1)    okres zajęć wynikających z planu studiów, podzielony na dwa 15-tygodniowe semestry – semestr zimowy i semestr letni,

a period of classes resulting from a study schedule, divided into two 15-week semesters –

a winter semester and summer semester,

2)    sesje egzaminacyjne wolne od zajęć – zimową i letnią oraz sesje poprawkowe,

class-free exam periods: a winter and summer ones and make-up exam periods,

3)    praktykę zawodową i ćwiczenia terenowe, jeśli przewidziane zostały w planie studiów,

a practical placement and field work if included in the study schedule,

4)    wakacje zimowe, wiosenne i letnie.

winter, spring and summer vacations.

3.    Zakończenie semestru zimowego następuje 28 lutego, a semestru letniego 30 września.

The winter semester ends on 28th February, the summer semester on 30th September.

4.    Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor i podaje do wiadomości w terminie do dnia 15 września roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki.

Detailed organization of an academic year is established by the rector and announced publicly until 15th September of the year in which the academic year commences.

5.    Rektor, na wniosek dziekana, może określić inną organizację roku akademickiego dla semestru dyplomowego na studiach I stopnia.

The rector, at the dean's proposal, may determine a different organization of an academic year for the diploma semester at the first-cycle studies.

6.    Rektor może ustanowić dni, a dziekan godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Class-free days may be established by the rector, and class-free hours by the dean.


§ 17

Najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego dziekan podaje do wiadomości studentów program studiów, w tym plan studiów, na poszczególnych kierunkach studiów.

Students are informed by the dean about the study programme, including study schedule at individual fields of study no later than a month before an academic year commences.


§ 18

1.     Dziekan przed rozpoczęciem semestru podaje, przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej wydziału, lub platformie zdalnej edukacji, informacje dotyczące planu zajęć, obejmujące wykaz przedmiotów podlegających egzaminom, ze szczególnym zaznaczeniem przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym okresie rozliczeniowym (rygorowych), wykaz zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych oraz innych obowiązków podlegających zaliczeniom wraz z nazwiskami osób prowadzących poszczególne przedmioty.

The dean, before the beginning of a semester, publishes information on a noticeboard or on the faculty website or distant learning platform about classes schedule including an index of subjects ending with exams especially highlighting obligatory (rigorous) subjects in a given credit period, an index of educational classes and practical placements as well as other duties subjected to obtaining credits, including the surnames of courses tutors.

2.     Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do podania na pierwszych zajęciach oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej wydziału, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru:

A course tutor is obliged to hand down to students at the first classes and on a noticeboard or the faculty website, no later than 14 days after the beginning of a semester:

1)    karty przedmiotu,

the subject card,

2)    informacji o warunkach uzyskania zaliczenia przedmiotu, w tym o sposobie bieżącej kontroli postępów w uczeniu się oraz innych przyjętych na danym wydziale zasadach realizacji procesu kształcenia, zapewniając możliwość zaliczenia przedmiotów niekończących się egzaminem przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej,

information about requirements for obtaining the credit, including a method of current control over learning progress and other rules connected with completion of the process of educational learning adopted at the given faculty making it possible to obtain credits for subjects not resulting in examinations before the beginning of an exam session,

3)    sposobu informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń.

a method of informing students about the obtained results of examinations and credits.

3.     Prowadzący przedmiot zapewnia studentowi możliwość wglądu do prac weryfikujących postępy studenta w trakcie semestru.

The course tutor enables a student a right to look into the papers verifying the student's progress during a semester.


§ 19

1.    Wykłady na Uczelni są otwarte.

Lectures at the University are open.

2.    Student bierze udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów i aktywnie w nich uczestniczy.

A student shall participate in educational classes included in the study schedule and take an active part in them.

3.    Obecność studenta na wykładach może być kontrolowana. Na pozostałych zajęciach obecność jest obowiązkowa.

A student's attendance at lectures may be controlled. At other classes the attendance is obligatory.

4.    Student zobowiązany jest, nie później niż na następnych zajęciach, do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obowiązkowych. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości. O 3-krotnej (jeśli zajęcia są co tydzień) i 2-krotnej (jeśli zajęcia są co

2 tygodnie) nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, na których obecność jest obowiązkowa, prowadzący przedmiot powiadamia dziekana, który zajmie stanowisko

w sprawie.

A student is obliged to explain his absence at obligatory classes no later than at the next classes. The tutor determines a way and date of making up the backlog. The tutor shall inform the dean about unexplained absence (three absences in case of weekly classes, two absences in case of fortnight classes) of a student at obligatory classes and the dean shall take a stand on the matter.

5.    Student może być zwolniony przez dziekana, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,

w całości lub częściowo z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Dziekan, w porozumieniu

z prowadzącym przedmiot, określa warunki uzyskania zaliczeń zajęć dydaktycznych, w których student nie będzie uczestniczył.

The dean, after consultation with the course tutor, may excuse a student from participating in all or some classes. The dean, after consultation with the course tutor, determines the requirements for obtaining credits for educational classes in which the student will not participate.


§ 20

1.    Dziekan, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem sesji, podaje do wiadomości studentów harmonogram sesji egzaminacyjnej uzgodniony z organem samorządu studenckiego.

Timetables for examination periods shall be established by the dean after consultation with

a student self-governing body and should be announced to students no later than 14 days before the beginning of the period.

2.    Prowadzący przedmiot, w porozumieniu ze starostą grupy, wyznacza 3 terminy egzaminów

w harmonogramie sesji.

A course tutor shall determine 3 dates of examinations in an examination period timetable after consultation with the group's prefect.

3.    Student przystępuje do egzaminu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego przedmiot. Student musi być wpisany do EKOS.

A student shall take an exam on the date determined by the course tutor. The student has to be entered into EKOS.

4.    Dziekan może wyrazić zgodę na jeden dodatkowy termin egzaminu.

The dean may agree to one additional date of examination.


§ 21

1.    Student może, za zgodą dziekana, studiować poza swoim kierunkiem podstawowym dowolne przedmioty, także w różnych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane

z przebiegiem studiów na kierunku podstawowym.

After receiving the dean's consent a student may study optional subjects, also at other universities, apart from the basic field, provided that all obligations connected with the course of studies at the basic field are fulfilled by him.

2.    Za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, student wnosi opłatę zgodnie z § 1

ust. 9 Regulaminu.

A fee shall be contributed by a student for classes not included in the study schedule, including classes complementary to the learning outcomes necessary to take up second-cycle studies in a given field in accordance with § 1, section 9 of the Regulations.

3.    Prawo uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 1, może być ograniczone warunkami następstwa modułów zajęć oraz liczebnością grup.

The right to attend the classes mentioned in section 1 may be restricted by the requirements concerning the sequence of the classes modules and the size of student groups.

4.    Student przed rozpoczęciem zajęć, w terminie wyznaczonym przez dziekana, składa

w dziekanacie wniosek z wykazem przedmiotów, które zamierza dodatkowo studiować

w następnym semestrze studiów.

Before the beginning of classes, by the date determined by the dean, a student shall submit in the dean's office a declaration with the list of courses he intends to study additionally in the next semester study.


§ 22

1.    Na wskazanych kierunkach lub specjalnościach wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe są prowadzone w języku obcym.

At selected fields or majors all educational classes and knowledge or skills tests as well as diploma exams are conducted in a foreign language.

2.    W programie kształcenia studiów realizowanych w języku polskim wymagane jest realizowanie wskazanych przedmiotów w języku obcym.

The educational programme of studies conducted in Polish must contain certain courses conducted in a foreign language.

3.    Szczegółowy zakres i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, sposoby weryfikacji i oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz przygotowania prac dyplomowych w języku obcym są określone w programie studiów.

The detailed scope and conditions of conducting educational classes, methods of verification and evaluation of achieving the assumed learning outcomes as well as preparing diploma theses in a foreign language are defined in the study programme.


§ 23

1.    Czas trwania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych określają programy kształcenia.

The duration time of obligatory student practical placements is laid down in educational programmes.

2.    Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru. Program studenckiej praktyki zawodowej oraz sposób jej zaliczenia określa program kształcenia. Studenckiej praktyce zawodowej przydziela się punkty ECTS. O ile rada wydziału nie zdecyduje inaczej, studenckie praktyki zawodowe są zaliczane bez oceny z wpisem „zal”, który nie jest uwzględniany przy obliczaniu średniej.

Student practical placement completion is one of the conditions of obtaining credits for the semester. The student practical placement programme and the method of its completion are laid down in the educational programme. ECTS points are allocated to a student's practical placement. Unless the faculty board decides differently, a student shall obtain no grade for the student practical placement, only the 'zal' entry, which is not included in calculation of the average grade.

3.    Opiekun praktyki, w porozumieniu z dziekanem, może zaliczyć studentowi praktykę na podstawie potwierdzonej pracy zawodowej, udziału studenta w obozie naukowo-badawczym lub w innym przypadku, jeżeli stwierdzi, że zostały osiągnięte wymagane efekty kształcenia.

The placement supervisor, after consultation with the dean, may award a student with the credit for the placement on the grounds of a relevant job certificate, student's participation in a scientific and research camp or in another case if the required learning outcomes have been achieved.

4.    Student może otrzymać zezwolenie na odbycie studenckiej praktyki zawodowej w innym niż

w planie studiów terminie wyznaczonym przez dziekana, niekolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów.

A student may be allowed to complete the student practical placement at a different time than the one determined by the dean in the study schedule unless it clashes with other classes included in the study schedule.

5.    Szczegółowy sposób i tryb odbywania studenckich praktyk zawodowych określa rektor odpowiednim zarządzeniem.

A detailed manner and course of completing student practical placements are defined in the rector's relevant directive.


§ 24

1.    Dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów (IOS) w stosunku

do studenta, który w szczególności:

There is a possibility of individual organization of studies (IOS) for a student who specifically:

1)    wychowuje dziecko,

raises a child,

2)    jest niepełnosprawny,

is disabled,

3)    studiuje na drugim kierunku studiów.

studies at another field of study.

2.    IOS może być przyznana studentowi przez dziekana w innych przypadkach niż przewidziane

w ust. 1.

The dean may give a student a consent for IOS in other cases than those mentioned in section 1.

3.    Student studiujący według IOS zalicza przedmioty i semestry studiów w terminach określonych przez dziekana w decyzji o przyznaniu IOS.

A student following IOS completes courses and study semesters within time limits set by the dean in the decision on granting IOS.

4.    IOS nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

Following IOS cannot result in extension of the time limit of studies' completion.


§ 25

1.    Politechnika Śląska, uwzględniając szczególne zainteresowania i uzdolnienia studentów, umożliwia im indywidualny dobór treści, metod i form kształcenia. Studia odbywane według indywidualnego programu studiów (IPS) polegają m.in. na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanej specjalności oraz udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Taking into consideration specific interests and talents of students, Silesian University of Technology enables them to choose contents, methods and forms of study on an individual basis. Studies completed according to an individual study programme (ISP) among others mean broadening the scope of knowledge within the studied major and participating in scientific and research, development and implementation works.

2.    Student może studiować według IPS na zasadach określonych przez radę wydziału.

A student may study in accordance with the ISP on the basis of the rules determined by the faculty board.

3.    O IPS może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów I stopnia lub pierwszy semestr studiów II stopnia i uzyskał średnią ocen powyżej 4,00 – rada wydziału może podnieść wymaganą średnią ocen. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zatwierdzić IPS we wcześniejszym terminie.

A request to follow ISP may be submitted by a student who has successfully completed the first year of the first-cycle studies or the first semester of the second-cycle studies and has obtained the average grade above 4.00 – the faculty board may raise the required average grade. In exceptionally justified cases the dean may authorise ISP earlier.

4.    O IPS może ubiegać się student przebywający na Uczelni w ramach programu wymiany międzynarodowej, np. ERASMUS+.

ISP may be granted to a student who stays at the University within the international exchange programme e.g. ERASMUS+.

5.    O zakwalifikowaniu na IPS decyduje dziekan, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta.

ISP shall be approved by the dean, taking into consideration the student's study progress, interests and talents.

6.    Przyznając prawo do IPS, dziekan dokonuje wyboru opiekuna naukowego spośród osób zatrudnionych co najmniej na stanowisku adiunkta, z uwzględnieniem propozycji studenta.

While granting the right to ISP the dean chooses a scientific supervisor from academic teachers employed at least at the position of assistant professor, with a PhD degree (in Polish: adiunkt) taking into account the student's proposition.

7.    Kontrola realizacji IPS jest prowadzona przez dziekana w trybie analogicznym do kontroli postępów w nauce pozostałych studentów.

The dean monitors ISP implementation in accordance with the same procedure as used to monitor the progress of other students.

8.    IPS może prowadzić do skrócenia okresu studiów, natomiast nie może powodować ich wydłużenia.

ISP may lead to shortening the study period but it cannot cause its extension.

9.    Dziekan, po uprzednim zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, może cofnąć zgodę na odbywanie IPS, jeżeli student nie realizuje zakresu zadań określonych w zasadach, o których mowa w ust. 2.

The dean, after consulting the scientific supervisor, may withdraw the consent for implementing ISP if the student does not realize the range of tasks defined in the rules mentioned in section 2.

10.    IPS może być realizowany w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.

ISP may be realized as a part of individual multi-area studies. Provisions of sections 1-9 shall apply respectively.


§ 26

Dziekan, z własnej inicjatywy lub na wniosek wydziałowego samorządu studenckiego, może powołać opiekunów lat lub grup studenckich. Opiekun służy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z realizacją studiów.

The dean on his own initiative or at a request of the faculty student self-governing body may appoint tutors for students groups. The tutor shall advise and help students with all matters connected with study completion.


§ 27

Jeżeli w ramach kierunku studiów istnieje kilka specjalności, student, na podstawie kryteriów

i w terminie podanym przez dziekana, określa listę priorytetową przyjęcia na poszczególne specjalności. O przyjęciu na daną specjalność decyduje dziekan.

If there are several majors within the field of study, a student shall determine a priority admission list for individual majors on the basis of criteria and on the date set by the dean. The dean shall decide about the admission to a given major.V. ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW I SEMESTRÓW

V. AWARDING COURSE AND SEMESTER CREDITS


§ 28

1.    Za przeprowadzenie egzaminu odpowiada prowadzący przedmiot.

A course tutor is responsible for conducting an exam.

2.    Dziekan może wyjątkowo upoważnić do przeprowadzenia egzaminu osobę prowadzącą przedmioty pokrewne.

The dean may authorise in exceptional cases a person teaching related subjects to conduct an exam.


§ 29

1.    Zaliczenia przedmiotu i wpisu do EKOS dokonuje osoba prowadząca przedmiot lub osoba przez nią upoważniona. Nazwisko osoby prowadzącej przedmiot jest umieszczone w EKOS. Przy przenoszeniu osiągnięć studenta z innych kierunków lub studiów na innej uczelni, wpisu może dokonać dziekan lub osoba przez niego upoważniona.

A credit for the course shall be granted and entered into EKOS by the course tutor or an authorised person. The name of the course tutor is entered into EKOS. In case of transferring student's achievements from other fields or faculties at other universities, the entry may be done by the dean or an authorised person.

2.    Z każdego przedmiotu ustalana jest jedna ocena końcowa. Pozytywne oceny końcowe są wpisywane do EKOS. W razie niezaliczenia przedmiotu, oceny końcowej nie wpisuje się.

For each course one final grade is established. Positive final grades shall be entered into EKOS. In case of not completing the course no final grade is entered.

3.    Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony

z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, jeżeli uczestnictwo w tych pracach zapewnia osiągnięcie założonych dla programu kształcenia efektów kształcenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje prowadzący przedmiot na początku semestru.

A student participating in scientific or implementation research may be exempted from some course classes if participating in the research ensures the achievement of the learning outcomes described in the educational programme. The decision is made by the course tutor at the beginning of the semester.


§ 30

1.    Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

A student may have an access to his exam paper within 7 days after the exam results were announced.

2.    Nieobecności studenta na egzaminach może usprawiedliwić prowadzący przedmiot lub dziekan. W razie usprawiedliwienia nieobecności student ma prawo do dodatkowego terminu egzaminu, ustalonego przez prowadzącego przedmiot w uzgodnieniu z dziekanem.

Student's absence during examinations may be excused by the course tutor or the dean. If a student explains his absence, an additional exam date shall be determined by the course tutor after consultation with the dean.

3.    Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu powoduje utratę terminu.

Unexplained absence at an exam shall result in the loss of the date.


§ 31

1.    Na Uczelni stosuje się następującą skalę ocen oraz odpowiadające im oceny w ECTS:

The following grading scheme and its equivalent credits in ECTS system are used at the University:

- bardzo dobry        5,0    A

- very good        5.0    A

- dobry plus        4,5    B

- good plus        4.5    B

- dobry            4,0    C

- good            4.0    C

- dostateczny plus        3,5    D

- satisfactory plus        3.5    D

- dostateczny        3,0    E

- satisfactory        3.0    E

- niedostateczny        2,0    F

- fail            2.0    F

2.    Skala ocen w ECTS ma zastosowanie przy transferze punktów.

The ECTS grading scheme is used while transferring the credits.

3.    Ocenę z przebiegu studiów wyznacza się jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

The grade for the whole course of studies is the 'weighted average' rounded off to two decimal places, according to the following formula:


 ,


 

przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych wpisanych do EKOS.

taking into account all final grades entered into EKOS.


§ 32

1.    Punkty ECTS przydziela się za:

ECTS points are granted for:

1)    zaliczenie zajęć i praktyk przewidzianych w programie studiów, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia,

completing classes and placements included in the study programme, however the number of ECTS points is not related to the obtained grade and they are granted only if a student has fulfilled the requirements connected with achieving the assumed learning outcomes,

2)    przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem studiów.

preparing and submitting the diploma thesis or preparation for the diploma exam in accordance with the study programme.

2.    Liczbę punktów przyporządkowanych określonym przedmiotom określa się uwzględniając zasadę, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

The number of points assigned to individual courses is determined on the basis of a principle that one ECTS point is equal to learning outcomes whose achieving requires from a student

25-30 work-hours on average, however the student's number of work-hours includes classes organized by the University in accordance with the study schedule as well as his individual work.

3.    Rada wydziału może wyznaczyć w programie studiów przedmioty, których zaliczenie jest obowiązkowe w danym okresie rozliczeniowym.

The faculty board may determine in the study programme which courses are obligatory to complete in a given credit period.


§ 33

1.    Okresem rozliczeniowym jest semestr, przy założeniu, że liczba punktów w każdym semestrze studiów stacjonarnych wynosi nie mniej niż 30.

The credit period for a study term is a semester assuming that at each semester of full-time studies the number of points is no less than 30.

2.    Jeśli czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, to:

If the duration of part-time studies is longer than the duration of relevant full-time studies the following applies:

1)    całkowita liczba punktów przewidzianych planem studiów niestacjonarnych jest równa liczbie punktów przewidzianych planem studiów stacjonarnych,

the overall number of points determined by the study schedule of part-time studies equals the number of points determined by the full-time study schedule,

2)    liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów w semestrze i w roku akademickim studiów niestacjonarnych może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu.

the number of ECTS points determined by the study schedule in a semester and an academic year of part-time studies may be reduced respectively.


§ 34

1.    Zaliczenie semestru dziekan potwierdza wpisem do wygenerowanej z EKOS karty okresowych osiągnięć studenta.

Obtaining a credit for a semester is confirmed by the dean's entry into a student's card of period achievements generated from EKOS.

2.    Student ma prawo wglądu do wyciągów ze wszystkich kart okresowych osiągnięć studenta bieżącego przebiegu studiów.

A student is allowed to have an access to abstracts from all electronic cards of student’s period achievements from the current course of studies.

3.    Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest:

The registration for the following semester shall follow when:

1)    uzyskanie przez studenta co najmniej 80% punktów ECTS z przedmiotów przewidzianych w planie studiów w każdym z poprzednich semestrów, z zastrzeżeniem pkt 2,

a student obtains at least 80% of ECTS points from courses determined by the study schedule in each of the previous semesters except point 2,

2)    dla semestru pierwszego studiów I stopnia – uzyskanie co najmniej 70% liczby punktów ECTS określonych w planie studiów dla tego semestru,

for the first semester of the first-cycle studies a student obtains at least 70% of ECTS points from courses determined by the study schedule for this semester,

3)    zaliczenie zajęć dydaktycznych, praktyk i innych obowiązków przewidzianych w planie studiów, z opóźnieniem nieprzekraczającym 1 roku w stosunku do planu studiów,

przy czym uzupełnianie zaległości powinno być zgodne z planem studiów danego kierunku.

a student completes educational classes, placements and other obligations determined by the study schedule with a delay no longer than 1 year in relation to the study schedule; moreover, making up the backlog should be in accordance with the study schedule of the given field.


§ 35

1.    W stosunku do studenta, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr, dziekan podejmuje decyzje o skierowaniu na semestr wynikający z liczby uzyskanych punktów ECTS lub o skreśleniu z listy studentów.

A student who does not meet the requirements of registration for the next semester shall be transferred to a semester which results from the number of obtained ECTS points or shall be struck off from the list of students by the dean.

2.    Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

The dean strikes a student off from the list of students in the case of:

1)    niepodjęcia studiów, tzn. gdy student złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od studiów lub gdy w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć nie złoży ślubowania, lub

w powyższym terminie nie stawi się na zajęcia obowiązkowe, lub w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 12,

failure to take up studies, i.e. when a student submits a written declaration about resigning from studies, does not take an oath or is not present at obligatory classes within 30 days from the beginning of classes, or in case mentioned in § 37 section 12.

2)    rezygnacji ze studiów na pisemny wniosek studenta,

resigning from studies at the student's written request,

3)    niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

failure to submit the diploma thesis or take the diploma examination in the specified time period,

4)    ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

punishment with the disciplinary penalty of expulsion from the University.

3.    Dziekan może także skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

The dean may strike a student off from the list of students in the case of:

1)    stwierdzenia braku postępów w nauce, tzn. gdy dziekan po analizie dokumentacji przeb