Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

M. Ed.Pedagogika - Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji

Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzoną problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej i pogłębionej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz. Zapoznaje z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb, stosowania nowatorskich form terapii, ukierunkowanych na podnoszenie efektywności pracy ośrodkowego układu nerwowego w fazie jego najintensywniejszego rozwoju. Umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej i pogłębionej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji, pozwalającej na wykorzystanie w praktyce pedagogicznej i terapeutycznej aktualnych rozwiązań metodycznych z obszaru neuroedukacji, a także planowania indywidualnego rozwoju z uwzględnieniem jego neurobiologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowań. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Programme structure

Struktura kierunku
1. Współczesne nurty filozofii z elementami etyki
2. Antropologia kultury
3. Elementy logiki
4. Konteksty socjologiczne edukacji
5. Współczesne nurty i koncepcje w psychologii
6. Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych
7. Współczesne problemy edukacji i wychowania
8. Pedagogika komparatystyczna
9. Pedeutologia z deontologią zawodu
10. Komunikacja i kultura języka
11. Modern methods of education (Nowoczesne metody kształcenia)
12. Wybrane problemy andragogiki
13. Wykład monograficzny
14. Metodologia badań w pedagogice
15. Seminarium magisterskie I, II
16. Język obcy I, II
17. Psychologia rozwoju człowieka
18. Psychologia kliniczna
19. Podstawy terapii pedagogicznej
20. Neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych
21. Podstawy neuropsychologii
22. Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów
23. Diagnostyka w terapii pedagogicznej
24. Metody terapii pedagogicznej ucznia z trudnościami w uczeniu się
25. Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
26. Metody wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
27. Metody stymulowania potencjału ucznia szczególnie uzdolnionego
28. Trening umiejętności wychowawczych
29. Metody udzielania wsparcia rodzinie
30. Ustawodawstwo społeczne na rzecz dziecka i rodziny
31. Projektowanie programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych
32. Podstawy terapii logopedycznej
33. Wykorzystanie technologii informatycznych w terapii
34. Neurotechnologie w terapii i edukacji
35. Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli, gry w procesie edukacyjnym, mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalanie kreatywności ucznia
36. Warsztaty metodyczne do wyboru: elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli, gry w procesie edukacyjnym, mnemotechniki w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka, wyzwalanie kreatywności ucznia
37. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
38. Praktyka obserwacyjno-asystencka
39. Praktyka opiekuńczo – wychowawcza
40. Praktyka terapeutyczna (dyplomowa)

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States