Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Absolwenci posiadają wiedzę ogólną w zakresie nauk matematyczno-technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Bez problemu rozwiązują problemy inżynierskie, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej i kierują podległymi pracownikami.
Kandydat na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia powinien posiadać kwalifikacje I stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności powinien:
• posiadać uporządkowaną wiedzę z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki oraz inżynierii ogólnej umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżynierskich zadań projektowych,
• posiadać uporządkowaną wiedzę ogólną z geologii w zakresie procesów geologicznych kształtujących sfery ziemi,
• posiadać uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie systemów eksploatacji podziemnej węgla kamiennego,
• orientować się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z kierunku górnictwo i geologia,
• potrafić przygotować i opracować dokumentację oraz przedstawić krótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego z zakresu górnictwa i geologii,
• mieć przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku górniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,
• mieć świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
• posiadać udokumentowaną (np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart katalogowych producentów oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Programme structure

Kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
• elektrotechnika i automatyka w górnictwie,
• budownictwo podziemne i ochrona powierzchni,
• eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
• geodezja górnicza,
• geologia górnicza i poszukiwawcza,
• geologia inżynierska i geotechnika,
• górnictwo odkrywkowe,
• maszyny górnicze, budowlane i drogowe,
• przeróbka kopalin stałych i marketing.
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Career opportunities

Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki o profilu zgodnym z ukończoną specjalnością studiowania. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w innych firmach, organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Nov 5, 2020
Application deadline
Jan 25, 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Feb 25, 2021
Apply now! Spring semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Feb 24, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States