Skip to content High contrast mode
Logo of Silesian University of Technology

BAPedagogika - Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki

Tuition fee €1,100 per semester

Tuition fee (1100€) for 1st semester (1000€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen who wants to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

polsl.pl/wydzialy/rk/Strony/Witamy.aspx 

Overview

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze
usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

Specjalność Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu specyfiki funkcjonowania psycho-społecznego osób z wadą słuchu, etiologii i mechanizmów zaburzeń sensorycznych.

Ukończenie studiów umożliwia: projektowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z uczniami z wadą słuchu, dokonanie samodzielnej diagnozy poziomu niepełnosprawności, podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia, podejmowanie współpracy z zespołem specjalistów – rehabilitantów (logopeda, terapeuta, akustyk, itp.), wykorzystanie w procesie wspomagania rozwoju nowoczesnych środków elektroakustycznych: aparaty słuchowe, implanty kochlearne, stosowanie technologii informacyjnej w edukacji i terapii oraz alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niesłyszącymi (język migowy systemu PJM oraz SJM, daktylografia, fonogesty).

Programme structure

Profil kształcenia: praktyczny
Wykaz przedmiotów:
• Filozofia z elementami etyki
• Psychologia ogólna
• Psychologia rozwojowa i osobowości
• Psychologia wychowania
• Socjologia ogólna
• Socjologia wychowania
• Pedagogika ogólna
• Ochrona własności intelektualnej
• Technologia efektywnego uczenia się
• Elementy edukacji informacyjnej
• Technologie informatyczne
• Wychowanie fizyczne
• Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
• Współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
• Historia wychowania
• Teoria wychowania
• Dydaktyka ogólna
• Pedagogika specjalna
• Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się
• Podstawy prawa oświatowego
• Emisja głosu
• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Diagnoza psychopedagogiczna
• Przepisy BHP w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych
• Basic issues in neurolinguistics (Podstawowe zagadnienia z neurolingwistyki)
• Acquisition and processing of scientific information from electronic sources (Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej ze źródeł elektronicznych)
• Metodologia badań w pedagogice
• Proseminarium
• Seminarium dyplomowe
• Język obcy
• Surdopedagogika
• Psychologia kliniczna z elementami neurologii
• Podstawy audiologii
• Rewalidacja indywidualna dziecka z wadą słuchu
• Wybrane metody terapii wspomagających
• Podstawy diagnozy logopedycznej
• Fizjologia i profilaktyka narządów mowy
• Andragogika specjalna
• Zaburzenia mowy i zdolności komunikacyjnej
• Podstawy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
• Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu
• Fonetyka artykulacyjna, audytywna i wizualna
• Projekt edukacyjny w pedagogice rewalidacyjnej
• Metodyka pracy surdologopedycznej z logorytmiką
• Alternatywne i wspomagajace metody komunikacji
• Teoria komunikacji i mowy w pracy surdopedagoga
• Surdopsychologia
• Język migowy,daktylografia i fonogesty
• Metodyka nauczania dzieci z wadą słuchu
• Metodyka wychowania dzieci z wadą słuchu
• Media w edukacji osób niepełnosprawnych
• Sieci komputerowe
• Programowanie
• Bazy danych
• Systemy operacyjne
• Metodyka nauczania informatyki w kształceniu specjalnym
• Technologie internetowe
• Grafika komputerowa
• Multimedia
• Projektowanie witryn internetowych
• Przedmioty do wyboru 1 – 4
• Praktyka obserwacyjna
• Praktyka opiekuńczo-wychowawcza
• Praktyka asystencka
• Praktyka dydaktyczno-terapeutyczna

Career opportunities

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej dla niesłyszących i słabo słyszących. Opanowane kompetencje pozwalają także na podjęcie pracy w ośrodkach wczesnej interwencji, w internatach i świetlicach przy ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących i słabo słyszących, w charakterze pedagoga specjalnego, współorganizującego i realizującego kształcenie integracyjne niesłyszących i słabo słyszących uczniów, nauczyciela edukacji informatycznej w edukacji specjalnej.

Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres kończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States