Logo of Silesian University of Technology

MScInżynieria produkcji i zarządzania

Tuition fee €1,600 per semester

Tuition fee (1600€) for 1st semester (1500€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/rmt/kierunki/ipiz-2 

Overview

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

1. PZ1 – Organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji (stacjonarne/niestacjonarne)
Organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji (stacjonarne/niestacjonarne)

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

- modelowania, optymalizacji i symulacji procesów produkcyjnych
- zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
- planowania operacyjnego i harmonogramowania produkcji
- systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu
- statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji
- zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE
- zarządzania łańcuchem dostaw
- eksploatacji i niezawodności systemów
- zarządzania projektem i organizacją pracy zespołowej

2. PZ2 – Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy (stacjonarne/niestacjonarne)

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

- zintegrowanych systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy
- inżynierii materiałowej
- statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji
- systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu
- zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE
- projektowania erogonomicznego
- inżynierii odwrotnej i technik wytwarzania addytywnego

*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Career opportunities

Absolwent posiada kompetencje, zgodnie z którymi potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy występujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych z różnych gałęzi przemysłu. Łączy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji produkcji w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżynierii mechanicznej. Potrafi stosować zaawansowane systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz przygotowaniu i organizacji produkcji. Posiada umiejętności badawcze i kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej i na rynku pracy. Zna trendy rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz wyzwania stawiane przez przemysł.

Absolwenci są przygotowani do realizacji zadań oraz kierowania zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych, doradczych i badawczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, jako: specjaliści ds. produkcji, planowania i sterowania, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, inżynierowie procesu, zapewnienia jakości, pracownicy firm doradczych.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States