Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Studia przygotowują specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji obiektów służących do uzdatniania wody, oczyszczaniu ścieków i gruntów, segregacji, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz ochrony atmosfery. Zdobyta wiedza jest następnie wykorzystywana w technologii i instalacjach służących ochronie środowiska przed negatywnym wpływem przemysłu i gospodarki komunalnej.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Chemia
Matematyka
Fizyka
Materiałoznawstwo
Ochrona środowiska
Technologia informacyjna
Informatyczne podstawy projektowania
Inżynieria elektryczna
Biologia i ekologia
Geodezja i fotogrametria
Hydrologia oraz nauki o ziemi
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Mechanika płynów
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Meteorologia i klimatologia
Termodynamika techniczna
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Ochrona własności intelektualnej
Budownictwo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Ochrona powietrza
Ocena stanu czystości powietrza
Podstawy gospodarowania wodą
Zarządzanie gospodarką wodną
Technologia ścieków
Technologia wody
Sieci i instalacje wodociągowe
Sieci i instalacje kanalizacyjne
Gospodarka odpadami
Ogrzewnictwo
Wentylacja i klimatyzacja

*PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE *

Lokalne urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Wodociągi i kanalizacja
Hydraulika urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Podstawy projektowania urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Eksploatacja systemów wod-kan
Materiałoznawstwo instalacyjne
Specjalne instalacje wewnętrzne
Pompownie w wodociągach i kanalizacji
Budownictwo wodne
Ujęcia wód
Biotechnologia ścieków
Uzdatnianie wody do celów przemysłowych
Technologia ścieków przemysłowych
Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Techniki membranowe w ochronie środowiska
Gospodarka wodna w przemyśle
Oczyszczanie gruntów
Ogrzewnictwo II
Wentylacja i klimatyzacja II
Oczyszczanie gazów w wentylacji
Pomiary emisji i poziomy substancji w powietrzu
Fizyka budowli
Instalacje wewnętrzne
Techniki komputerowe
Źródła ciepła
Aspekty prawne w gospodarce odpadami
Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami
Podstawowe techniki mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Dobra praktyka laboratoryjna w monitoringu środowiska
Procesy i urządzenia w uzdatniania wody
Procesy i urządzenia w oczyszczaniu ścieków
Podstawy termicznego wykorzystania odpadów
Recykling odpadów
Elementy ryzyka i ekonomika w zarządzaniu systemami wod-kan
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
Przepływ ciepła
Paliwa ich uzdatnianie i spalanie
Silniki spalinowe
Maszyny i urządzenia energetyczne
Czyste technologie energetyczne I
Techniki niskoemisyjne motoryzacji
Czyste technologie energetyczne II
Odsiarczanie i odazotowanie spalin
Odpady niebezpieczne
Ochrona środowiska w gospodarce odpadami
Pomiary i monitoring
Technologie gospodarki odpadami
Inżynieria procesowa i techniki spalania
Projektowanie systemów gospodarki odpadami
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Energetyczne wykorzystanie odpadów

Career opportunities

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują zatrudnienie w:
• instytutach naukowo-badawczych
• biurach projektowych
• przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
• urzędach administracji samorządowej i państwowej

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States