Skip to content High contrast mode
Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

ATTENTION: If you are an EU citizen or you have Polish Chart and you want to study under the same regulations as Polish citizen (In POLISH language for free, but based on grades ranking) then you need to apply via the SOREK system. To go to SOREK please click -> HERE

Application fee €20 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

Studia przygotowują specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji obiektów służących do uzdatniania wody, oczyszczaniu ścieków i gruntów, segregacji, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz ochrony atmosfery. Zdobyta wiedza jest następnie wykorzystywana w technologii i instalacjach służących ochronie środowiska przed negatywnym wpływem przemysłu i gospodarki komunalnej.

Programme structure

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Chemia
Matematyka
Fizyka
Materiałoznawstwo
Ochrona środowiska
Technologia informacyjna
Informatyczne podstawy projektowania
Inżynieria elektryczna
Biologia i ekologia
Geodezja i fotogrametria
Hydrologia oraz nauki o ziemi
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Mechanika płynów
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Meteorologia i klimatologia
Termodynamika techniczna
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Ochrona własności intelektualnej
Budownictwo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Ochrona powietrza
Ocena stanu czystości powietrza
Podstawy gospodarowania wodą
Zarządzanie gospodarką wodną
Technologia ścieków
Technologia wody
Sieci i instalacje wodociągowe
Sieci i instalacje kanalizacyjne
Gospodarka odpadami
Ogrzewnictwo
Wentylacja i klimatyzacja

*PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE *

Lokalne urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Wodociągi i kanalizacja
Hydraulika urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Podstawy projektowania urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Eksploatacja systemów wod-kan
Materiałoznawstwo instalacyjne
Specjalne instalacje wewnętrzne
Pompownie w wodociągach i kanalizacji
Budownictwo wodne
Ujęcia wód
Biotechnologia ścieków
Uzdatnianie wody do celów przemysłowych
Technologia ścieków przemysłowych
Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
Techniki membranowe w ochronie środowiska
Gospodarka wodna w przemyśle
Oczyszczanie gruntów
Ogrzewnictwo II
Wentylacja i klimatyzacja II
Oczyszczanie gazów w wentylacji
Pomiary emisji i poziomy substancji w powietrzu
Fizyka budowli
Instalacje wewnętrzne
Techniki komputerowe
Źródła ciepła
Aspekty prawne w gospodarce odpadami
Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami
Podstawowe techniki mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Dobra praktyka laboratoryjna w monitoringu środowiska
Procesy i urządzenia w uzdatniania wody
Procesy i urządzenia w oczyszczaniu ścieków
Podstawy termicznego wykorzystania odpadów
Recykling odpadów
Elementy ryzyka i ekonomika w zarządzaniu systemami wod-kan
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
Przepływ ciepła
Paliwa ich uzdatnianie i spalanie
Silniki spalinowe
Maszyny i urządzenia energetyczne
Czyste technologie energetyczne I
Techniki niskoemisyjne motoryzacji
Czyste technologie energetyczne II
Odsiarczanie i odazotowanie spalin
Odpady niebezpieczne
Ochrona środowiska w gospodarce odpadami
Pomiary i monitoring
Technologie gospodarki odpadami
Inżynieria procesowa i techniki spalania
Projektowanie systemów gospodarki odpadami
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
Energetyczne wykorzystanie odpadów

Career opportunities

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują zatrudnienie w:
• instytutach naukowo-badawczych
• biurach projektowych
• przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
• urzędach administracji samorządowej i państwowej

Apply now! Fall semester 2020/21
Application start
May 9, 2020
Application deadline
Jul 1, 2020 23:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States