Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..RG3/Strony/RG3specjalnosci.aspx 

Overview

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z organizacją i funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa publicznego i zawodowego, określanego umownie jako problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Absolwenci zdobywają przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w tym jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bezpośrednio po ukończeniu studiów) oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu rocznego stażu pracy). W toku studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia technicznych i pozatechnicznych (w tym organizacyjnych, prawnych i innych) uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie niezbędnym dla skutecznej ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym (bezpieczeństwo publiczne).

Programme structure

Kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe,
• Bezpieczeństwo obiektów i bhp,
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Career opportunities

Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States