Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

apply.polsl.pl/..zpieczestwa?search=347383

Overview

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy związanej z organizacją i funkcjonowaniem szeroko pojętego systemu bezpieczeństwa publicznego i zawodowego, określanego umownie jako problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
Absolwenci zdobywają przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy w zakresie inżynierii bezpieczeństwa jako służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (bezpośrednio po ukończeniu studiów) oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu rocznego stażu pracy).
Posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia technicznych i pozatechnicznych (w tym organizacyjnych, prawnych i innych) uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie niezbędnym dla skutecznej ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym zarówno w wymiarze jednostkowym (bezpieczeństwo jednostki), jak i wymiarze grupowym (bezpieczeństwo publiczne).

Programme structure

Pierwsze dwa semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku, po drugim semestrze kształcenie odbywa się na jednej ze specjalności studiowania:
BHP i ochrona przeciwpożarowa,
• Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe,
• Bezpieczeństwo publiczne,
BHP i bezpieczeństwo obiektów,
• Bezpieczeństwo i higiena pracy,
• Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn.
Warunkiem utworzenia grupy specjalnościowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

Career opportunities

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w dwóch głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników, realizowaną w procesie pracy oraz w obszarze ochrony cywilnej. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i organami administracji publicznej. Posiadają kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowo-wytwórczym.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States