Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Overview

Program studiów I stopnia na kierunku Geoinżynieria i eksploatacja surowców zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu wiedzy inżynierskiej związanej z eksploatacją surowców oraz z praktycznymi problemami geoinżynierii. Kształcenie na tym kierunku jest wyjątkowo szerokoprofilowe i połączone z rozwijaniem cech umiejętności pracy grupowej oraz cech przywódczych.

Na pierwszych semestrach Studenci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przedmiotów kierunkowych, takich jak informatyka, CAD w grafice inżynierskiej, elektrotechnika, modelowanie inżynierskie, podstawy inżynierii środowiska i podstawy eksploatacji surowców oraz maszyny i robotyka przemysłowa. Już od czwartego semestru studenci realizują projekty PBL. Po czwartym semestrze przychodzi czas na wybór ścieżki dyplomowania. Zgodnie z tym wyborem, po kolejnych trzech semestrach studiów absolwenci uzyskują dyplom inżyniera specjalizującego się w zakresie nowoczesnej eksploatacji surowców metodą odkrywkową lub podziemną, geologii lub maszyn inżynieryjnych i robotyki przemysłowej.

W przypadku wyboru jednej z dwóch ścieżek związanych z eksploatacją surowców, absolwent będzie przygotowany do zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach branży wydobywczej, projektowania procesów technologicznych i obiektów podziemnych, jak również do rozwiązywania szerokiej gamy problemów inżynierskich związanych z zagospodarowaniem złóż surowców. Pozna najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania stosowane w przemyśle wydobywczym, w tym założenia przemysłu 4.0 i cyfryzacji kopalń. Zgłębi również koncepcje zrównoważonej gospodarki złożem i gospodarki obiegu zamkniętego.


Ścieżki dyplomowania
eksploatacja podziemna
eksploatacja odkrywkowa
geologia
maszyny inżynieryjne i robotyka przemysłowa
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Absolwent ścieżki dyplomowania Geologia nabywa poszerzoną wiedzę na temat budowy litosfery ziemskiej oraz kształtujących ją procesów i ich skutków, a także dziejów Ziemi. Posiada wiedzę z zakresu genezy i budowy złóż oraz racjonalnej gospodarki nimi i występującymi w nich surowcami. Potrafi prowadzić badania minerałów, skał i odpadów przemysłowych. Zna zasady projektowania i prowadzenia badań dla rozpoznawania zasobów i jakości wód oraz warunków hydrogeologicznych w górotworze. Posiada poszerzoną wiedzę z geologii inżynierskiej, w zakresie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych i projektowania specjalistycznych robót geotechnicznych.

Absolwent ścieżki dyplomowania Maszyny inżynieryjne i robotyka przemysłowa posiada kompletną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie budowy i eksploatacji maszyn inżynieryjno-budowlanych, drogowych i górniczych, mechaniki, automatyki procesów przemysłowych i robotyki przemysłowej. Ma wiedzę z zakresu doboru materiałów konstrukcyjnych do zastosowań inżynierskich i wytrzymałości materiałów, wytwarzania i diagnostyki technicznej oraz monitoringu maszyn i urządzeń. W toku studiów nabywa umiejętności doboru maszyn urabiających i systemów mechanizacyjnych w górnictwie odkrywkowym i podziemnym. Absolwent ma także ukształtowane umiejętności projektowania i doboru technologii robót ziemnych i drogowych oraz zna wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn inżynieryjnych.

Absolwent ścieżki dyplomowania Rekultywacja i Zagospodarowanie Terenów Poprzemysłowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania i zwalczania zagrożeń związanych z wpływem działalności przemysłowej na środowisko. Umie projektować i realizować prace związane z przywracaniem terenów poprzemysłowych do stanu pierwotnego i ich zagospodarowaniem zgodnym z najnowszymi trendami międzynarodowymi. Zna metody zabezpieczania i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, w tym zabytkowych. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarowymi i specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, wspomagającym prace rewitalizacyjne. Umie sporządzać projekty rewitalizacyjne i zarządzać nimi.

Zdobyte kwalifikacje czynią z absolwenta nowoczesnego inżyniera, który może znaleźć zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających dużej wiedzy, kreatywności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Absolwent może podjąć pracę na przykład w:

spółkach zajmujących się wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą surowców oraz gospodarką odpadami mineralnymi,
przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego, jak również w przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się robotykę przemysłową oraz w podmiotach realizujących prace inżynieryjne, budowlane i drogowe,
firmach wykorzystujących technologie górnicze i wiertnicze,
przedsiębiorstwach prowadzących prace geologiczne i roboty inżynieryjne,
firmach zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysłowych.
Umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają także podjęcie działalności gospodarczej, a dobra znajomość języka obcego, w tym słownictwa technicznego, ułatwia absolwentowi podjęcie pracy za granicą.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States