Tuition fee €1,500 per semester

Tuition fee (1500€) for 1st semester (1400€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

ise.polsl.pl/kierunki-i-specjalnosci.html 

Overview

 
Studenci zdobędą wiedzę na temat zasobów naturalnych ziemi, wykorzystania surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń wynikających z ich zużycia oraz pozyskają umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych. Poznają podstaw gospodarki strumieniami odpadów powstających w różnych gałęziach gospodarki oraz zdobędą wiedzę w zakresie procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, służących przetwarzaniu materii odpadowej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ oraz nabędą umiejętności pozwalających na tworzenie nowych technologii i produktów. Istotnym elementem kształcenie będzie również rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także planowania, projektowania i eksploatacji w zakresie technologii procesów, urządzeń oraz instalacji do gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, a także w zakresie monitoringu środowiska.

Programme structure

Główne przedmioty kierunkowe
Światowe zasoby surowcowe
Informatyczne narzędzia inżynierskie
Biochemia
Mikrobiologia
Wymiana ciepła i masy
Mechanika płynów
Biopaliwa
Rośliny energetyczne
Aspekty prawne i administracyjne w gospodarce obiegu zamkniętego
Nauka o materiałach
Termodynamika
Gospodarka odpadami
Inżynieria procesowa
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Ochrona własności intelektualnej
Bioodzysk surowców
Techniki spalania paliw i odpadów
Planowanie i procedury biznesowe
Ocena wpływu na środowisko w pełnym cyklu życia – LCA (angielski)
Recykling odpadów
Odnowa wody/ Renewal of water
Odzysk wody i innych surowców ze ścieków
Moduł obieralny 1: Techniczna przedsiębiorczość
Moduł obieralny 2: Najlepsze dostępne techniki dla GOZ
Moduł obieralny 3: Procesy jednostkowe w GOZ
Moduł obieralny 4: Dobra praktyka inżynierska
Efektywność finansowa przedsięwzięć
Odnawialne źródła energii
Energetyka rozproszona i systemy prosumencie
Energia z odpadów
Przedmiot obieralny 1: Gospodarka energią w budynkach
Przedmioty obieralne 2: Lokalne gospodarowanie wodą
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Magazynowanie energii
Ochrona powietrza
Przedmiot obieralny 3: Aktualne trendy w GOZ
Projekt inżynierski

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States