Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..RG3/Strony/RG3specjalnosci.aspx 

Overview

Program studiów II stopnia na kierunku Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych zapewnia absolwentowi/absolwentce nabycie wykształcenia z szerokiego zakresu wiedzy przyrodniczej, technicznej i społecznej, zapewniając mu/jej wszechstronne przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz poszerzone kwalifikacje, w szczególności z zakresu:

oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego i technicznego wskutek działalności przemysłowej i metod przywrócenia pierwotnych właściwości tego środowiska lub jego wykorzystania dla alternatywnych celów,
likwidacji skutków katastrof oraz kształtowania środowiska i zarządzania nim,
metod kartograficznych i wizualizacji, stosowanych w rewitalizacji,
metod i narzędzi komunikacji, zasad prowadzenia negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów społecznych,
ochrony zabytków poprzemysłowych i ich przywracania do użytkowania, między innymi dla celów turystycznych i rekreacyjnych,
projektowania i realizacji inwestycji związanych z rewitalizacją obszarów zurbanizowanych, przekształconych wskutek działalności przemysłowej,
sporządzania projektów rewitalizacyjnych i zarządzania nimi oraz analizy ekonomicznej działalności gospodarczej i doboru środków finansowych do jej realizacji,
posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i programami komputerowymi wspomagającymi realizację działań rewitalizacyjnych.
Szczegółowy zakres sylwetki absolwenta/absolwentki wynika z wyboru jednej z trzech ścieżek dyplomowania: Rewitalizacja geośrodowiskowa, Rewitalizacja infrastruktury technicznej i Zarządzanie projektem rewitalizacyjnym.

Absolwent/absolwentka studiów na tym kierunku, będąc przygotowanym/przygotowaną do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, może znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach prowadzących działania likwidacyjne lub rekultywacyjne/restauracyjne,
biurach projektowych i instytucjach badawczych w obszarze działań rekultywacyjnych i naprawczych na terenach poprzemysłowych,
firmach konsultingowych,
jednostkach administracji publicznej oraz innych podmiotach zajmujących się zagospodarowaniem terenów i obiektów poprzemysłowych.
Umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi/absolwentce również na samodzielne podjęcie działalności gospodarczej. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w tym słownictwa specjalistycznego, umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.
Absolwenci studiów II stopnia mogą również podjąć kształcenie w szkole doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub pokrewnych.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States