Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..RG3/Strony/RG3specjalnosci.aspx 

Overview

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: podejmowania decyzji oraz rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży.

Specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie:

znajomości współczesnych metod realizacji obsługi inżynierskiej i przemysłowej oraz badania i modelowania deformacji i odkształceń obiektów inżynierskich, obserwacji ich zmian w czasie,
numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych,
rozumienia uwarunkowań prawnych, technicznych i społecznych swojej działalności.
Absolwent jest przygotowany do:

prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji przestrzennej;
wykonywania zadań geodezyjnych obejmujących wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na dokumentach kartograficznych, obsługę inżynierską i przemysłowej, wykonywanie zaawansowanych pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych oraz teledetekcyjnych,
opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie,
prowadzenia prac przy geodezyjnej obsłudze inwestycji oraz przy wszelkich zadaniach inżynierskich.
stosowania programowania do ulepszania istniejących aplikacji komputerowych do opracowania wyników pomiarów na potrzeby firmy
Absolwent jest przygotowany do pracy w:

przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach otoczenia biznesu,
ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach badawczych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i podejmowania prac badawczych.

Absolwent ma prawo:

po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.
Specjalność Geoinformatyka i Geodezja
Absolwent kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i geoinformatyka jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki.

Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie:

pozyskiwania danych metodami geodezyjnymi, kartograficznymi, informatycznymi, teledetekcji i fotogrametrycznymi,
tworzenia, prowadzenia i zarządzania mapą numeryczną; programowania w różnych językach własnych aplikacji komputerowych oraz ulepszania już istniejących na potrzeby firmy,
podejmowania decyzji na podstawie analiz danych w systemach GIS; tworzenia geowizualizacji oraz tworzenia i projektowania baz danych na potrzeby GIS,
zarządzania aplikacjami specjalistycznymi na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru).
Absolwent jest przygotowany do:

wykonywania pomiarów z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych: pomiary satelitarne, skaning laserowy, pomiary grawimetryczne oraz opracowania wyników z zastosowaniem zaawansowanych metod,
tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi z wykorzystaniem informatycznych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych oraz geowizualizacji i prezentacji danych przestrzennych w Internecie,
zarządzania i aktualizacji danych w systemach mapy numerycznej,
wykorzystania języków programowania na potrzeby geodezji i GIS.
Absolwent może podjąć pracę w:

firmach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych,
firmach otoczenia biznesu obejmujących takie branże jak: rolnictwo, budownictwo, środowisko, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zarządzanie sieciami uzbrojenia terenu.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i podejmowania prac badawczych.

Absolwent ma prawo:

po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2022
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Mar 3, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States