Logo of Silesian University of Technology

BScRekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (niestacjonarne)

Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Overview

Program studiów I stopnia na kierunku Rekultywacja i Zagospodarowanie Terenów Poprzemysłowych zapewnia absolwentowi/absolwentce wykształcenie z szerokiego zakresu wiedzy przyrodniczej, technicznej i społecznej, dając mu/jej należyte przygotowanie praktyczne i wysokie kwalifikacje, w szczególności z zakresu:

procedur formalno-prawnych dotyczących ewaluacji terenów poprzemysłowych, identyfikacji przyczyn i rodzajów degradacji terenów,
podstaw inżynierii środowiska,
kierunków i metod rekultywacji, w zależności od przyjętego sposobu zagospodarowania terenu,
technologii i technik naprawczych środowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej,
opracowania i wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w zakresie terenów poprzemysłowych na poziomie działań lokalnych,
planowania i realizacji działań nadających obszarom i obiektom poprzemysłowym nowe funkcje z zachowaniem elementów dziedzictwa kulturowego,
zarządzania oraz finansowych i ekonomicznych aspektów rekultywacji środowiska zdegradowanego i zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i programami komputerowymi, niezbędnymi w działaniach rewitalizacyjnych,
znajomości języka angielskiego w zakresie specjalistycznej terminologii.
Szczegółowy zakres sylwetki absolwenta/absolwentki wynika z wyboru, na V semestrze studiów, jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Rewitalizacja geośrodowiskowa oraz Rewitalizacja infrastruktury technicznej.

Career opportunities

Absolwent/absolwentka studiów będąc przygotowanym/przygotowaną do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, może znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach prowadzących prace likwidacyjne lub rekultywacyjne/restauracyjne na terenach poprzemysłowych,
biurach projektowych i instytucjach badawczych działających w obszarze prac rekultywacyjnych i naprawczych na terenach poprzemysłowych,
jednostkach administracji publicznej oraz innych podmiotach zajmujących się zagospodarowaniem terenów i obiektów poprzemysłowych.
Umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi/absolwentce również na samodzielne podjęcie działalności gospodarczej. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w tym słownictwa specjalistycznego, umożliwia mu/jej podjęcie zatrudnienia w międzynarodowych zespołach projektowych i wykonawczych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Pre-deadline
1 Jul 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Application deadline
18 Sep 2021 23:59:59
Europe/Warsaw time

The sooner you start the visa procedure, the more likely you are to receive a visa on time.

Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States