Tuition fee €1,400 per semester

Tuition fee (1400€) for 1st semester (1300€) for each subsequent semester

Application fee €18 one-time
More information

polsl.pl/..dia/Strony/Kierunkistudiow.aspx 

Overview

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.

Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie:

znajomości metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie,
numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, w tym w standardzie do zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem języków programowania,
prowadzenia katastru nieruchomości,
określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości, w tym rozgraniczania i podziałów nieruchomości;
pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
projektowania rozwoju obszarów wiejskich,
wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych,
geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, w tym umiejętność monitorowania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich,
realizacji pomiarów geodezyjnych w przedsiębiorstwach górniczych oraz dokumentacji mierniczo -geologicznej pod warunkiem odbycia grupy zajęć obejmujących te zagadnienia.
Absolwent posiada umiejętności: wykonywania pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do: posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania; prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz wykonywania opracowań dla zasilenia baz danych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem języków programowania.


Absolwent ma prawo:

po odbyciu stosownej praktyki, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych w celu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja,
po odbyciu stosownej praktyki, w przypadku zakończenia studiów obejmujących odbycie bloku zajęć, dotyczących zagadnień z zakresu geodezji górniczej, o ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego.

Career opportunities

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach geodezyjnych oraz w firmach otoczenia biznesu; w przedsiębiorstwach górniczych.

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
This intake is not applicable

From 25th of May 2022 we have a new application system IRK website. More information: https://apply.polsl.pl/en_GB/news/new/33-important-information-online-application-system/

Application deadlines apply to citizens of: United States