Nabór dodatkowy (Additional Intake)

Ogłasza się nabór dodatkowy, poza limitem miejsc w rekrutacji 2020/21, na pięć stanowisk doktoranta

we Wspólnej Szkole Doktorskiej, w dyscyplinie „Nauki chemiczne”, do następujących tematów

projektów doktorskiich:

Call for additional recruitment for five doctoral student position at the Joint Doctoral School, within

the scientific discipline “Chemical sciences”, for the following topic of the doctoral projects:

1. Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu

Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych / „New spin

concentration standards for Electron Paramagnetic Spectroscopy based on doped πconjugated polymers”

Promotor/ Supervisor: dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. Pol. Śl. (wojciech.domagala@polsl.pl)

2. Badanie wpływu dodatków do materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych na ich 

wrażliwość na falę uderzeniową" / "Investigation of the effect of additives to ammonium 

nitrate-based explosives on their shock sensitivity"

Promotor/ Supervisor: prof.dr hab.inż. Mieczysław Łapkowski (mieczyslaw.lapkowski@polsl.pl)

 3. Poszukiwanie selektywnych i bezpiecznych inhibitorów hydrolazy epoksydów hormonu

juwenilijnego ukierunkowanych na wybrane szkodniki / Exploration of high selective and safe

juvenile hormone epoxide hydrolases inhibitors targeting selected pests

Promotor/ Supervisor: dr hab. Artur Góra (artur.gora@polsl.pl)

4. Nowe materiały dla ogniw fotowoltaicznych III generacji/ New materials for the thirdgeneration photovoltaic cells

Promotor/ Supervisor: prof.dr hab.inż. Ewa Schab-Balcerzak (ebalcerzak@cmpw-pan.edu.pl)

5. Nano- i mikrostruktury kopolimerów oksazolin do enkapsulacji związków biologicznie

aktywnych/ Nano- and microstructure copolymers of oxazolines for encapsulation of

biologically active substances

Promotor/ Supervisor: Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek (autrata@cmpw-pan.edu.pl)

Aplikacje należy składać w postaci elektronicznej przez system rekrutacyjny https://apply.polsl.pl w

terminie od 12.10.2021 do 26.10.2021. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w

terminie od 27.10.2021 do 29.10.2021. Zasady rekrutacji określone są w zakładce „Kryteria przyjęć”

Applications should be submitted in electronic form via the recruitment system https://apply.polsl.pl

from October 12, 2021 to October 26, 2021. Interviews with candidates will take place from October

27, 2021 to October 29, 2021. The recruitment rules are specified at the "Admission criteria" web

page.

Kandydaci składają dokumenty w postaci elektronicznej, zgodnie z wykazem zamieszczonym w

zakładce „Wymagane dokumenty”.

Candidates submit documents in electronic form, in accordance with the list at the "Required

documents" web page.